Helseteam til bruk internasjonalt og nasjonalt

Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gir Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) i oppdrag å utvikle en ordning med å rekruttere og sende ut innsatsteam med helsefaglig kompetanse til internasjonal innsats.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU har etter Ebola-epidemien laget en standardisering av innsatsteam for å sikre bedre bistand ved akutte kriser, og har bedt Norge om å delta med helsefaglige team til støtte for WHO.

- Ebolaepidemien i 2015 viste behov for bedre koordinering og kvalitet på helsehjelp ved akutte kriser. Det er derfor positivt at Norge nå får en pilot for å teste dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Norge har allerede etablerte ordninger for å bidra med innsatsteam til støtte for FN gjennom DSB. Det er en styrke at dette systemet nå utvides med helseressurser, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

EU kan koordinere europeiske ressurser på vegne av FN. De europeiske medisinske teamene skal også styrke Europas egenkapasitet. Helseteamene skal tilfredsstille kravene i Verdens helseorganisasjon og EUs godkjenningsordning for Emergency Medical Teams (EMT).

Norge ved DSB støtter i dag FN med teltleirer, logistikk og IKT-støtte. Disse kapasitetene har vært i innsats ved de fleste store katastrofer de senere årene, senest på Filippinene, i Sierra Leone og nå i Haiti.

Tjenesten er satt sammen for å støtte FN og i enkelte tilfeller EU med systemer for raskt å kunne sende mannskap og bidra med infrastruktur ved større kriser og katastrofer.

Teamene kan ved behov også brukes som en ressurs i nasjonal krisehåndtering.

De nye innsatsteamene skal tilfredsstille kravene i Verdens helseorganisasjon (WHO) og EUs godkjenningsordninger for Emergency Medical Teams (EMT).

De nye teamene skal utvikles med utgangspunkt i eksisterende kompetansemiljøer og teamordninger og skal være et supplement til frivillige organisasjoners innsatsteam.

En rekke europeiske land er i etableringsfasen med tilsvarende team som Norge.

Ordningen etableres i første omgang som en pilot, som skal evalueres senest innen to år.

Til toppen