Hever aldersgrensen for helsepersonell

Regjeringen vil legge til rette for at eldre som ønsker det skal kunne stå lenger i arbeid. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialgodkjenning fra 75 til 80 år.

– Vi blir flere eldre og vi lever stadig lengre. Eldre helsepersonell utgjør en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

–For mange eldre er det å være i arbeid bra, både for den fysiske og psykiske helsen. Eldre ønsker å bidra, både i arbeidslivet og ellers i samfunnet. Nå legger regjeringen til rette for dette, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.

I dag er det slik at autorisasjonen bortfaller når helsepersonell fyller 75 år. Da er søknad og tildeling av lisens en forutsetning for videre pasientrettet virksomhet.

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer nå et lovforslag for Stortinget om heving av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år.

Samtidig videreføres dagens ordning med adgang for personer over 80 år å søke om lisens dersom de fortsatt ønsker å drive pasientrettet virksomhet.

For personer som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres, foreslås det en overgangsordning der melding til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell fører til gjenerverv av autorisasjonen, lisensen eller spesialistgodkjenningen frem til 80 år.

Forutsatt at Stortinget behandler og vedtar forslagene om endringer i helsepersonelloven våren 2015, vil heving av aldersgrensen kunne tre i kraft i løpet av 2015.

Les lovforslaget om endringer i helsepersonelloven om endringer av aldersgrense

Til toppen