Høring – endringer i regelverket om forbud mot offentlig støtte

EU-kommisjonen har igangsatt en reform for å forenkle regelverket om offentlig støtte. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er ansvarlig for å koordinere norske myndigheters innspill til Kommisjonen i arbeidet med regelverksutviklingen.

EU-kommisjonen har igangsatt en reform for å forenkle regelverket om offentlig støtte. Det generelle forbudet mot offentlig støtte skal sikre like konkurransevilkår i EU ved at ingen foretak eller sektorer får en økonomisk fordel fra det offentlige.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er ansvarlig for å koordinere norske myndigheters innspill til Kommisjonen i arbeidet med regelverksutviklingen. For å kunne gi Kommisjonen et relevant innspill for revisjon av regelverket er FAD avhengig av tilbakemelding fra brukerne. Vi er særlig interessert i synspunkter knyttet til uklarheter i dagens regelverk, eller problemer ved anvendelsen av reglene. FAD oppfordrer aktører som har erfaring med bruk av regelverket om å komme med innspill og kommentarer til Kommisjonens forslag.

Det er to typer regelverk Kommisjonen utvikler i denne sammenheng – forordninger og retningslinjer. Forordningene vil tas inn i norsk rett i forskrifts form og får dermed direkte anvendelse i norsk rett. Retningslinjene skal ikke tas inn i norsk rett, men ESA vil vedta tilsvarende retningslinjer for EØS-landene. Disse vil være bindende for ESAs skjønnsmyndighet ved godkjenning av offentlig støtte i Norge. Mer informasjon om reformen finner du på Kommisjonens hjemmeside.

Det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte
Det alminnelige gruppeunntaket gir nærmere regler om noen typer støttetiltak som i utgangspunktet er ulovlig, men som Kommisjonen har forhåndsgodkjent fordi de gir liten vridning i konkurransen i markedet. Disse typene er dermed er unntatt fra notifikasjonsplikt. Det alminnelige gruppeunntaket har stor praktisk betydning, og innebærer både kostnads- og tidsbesparelser for støttegivere. Mer informasjon om det alminnelige gruppeunntaket finnes i FADs veileder om offentlig støtte.

Kommisjonen foreslår at det nå skal gis mulighet til å utvide eksisterende gruppeunntak til flere støtteformål. Kommisjonen påpeker at en utvidelse av gruppeunntaket vil skje gradvis, etter hvert som den får tilstrekkelig erfaring med ulike typer av støtte. Kommisjonen har bedt om å få utvidede fullmakter for å utvide gruppeunntaket  til bl.a følgende støtteformål:

  • Kultur og bevaring av kulturarv
  • Skade forårsaket av naturkatastrofer
  • Innovasjon
  • Amatøridrett
  • Visse former for bredbåndsinfrastruktur

FAD imøteser kommentarer til forslagene eller innspill på andre utvidelser.

Endring av prosedyrereglene - innføring av markedsinformasjonsverktøy
Under dagens regelverk kan Kommisjonen/ESA formelt sett kun innhente informasjon fra nasjonale myndigheter i saker som gjelder offentlig støtte. I praksis innhenter overvåkingsorganene også i dag noe informasjon fra markedsaktører, men det er på frivillig basis og skjer gjerne uformelt i møter.

Kommisjonen ønsker nå å endre regelverket slik at den kan kreve informasjon direkte fra foretak og støttemottakere. Kommisjonen mener dette kan være nødvendig for eksempel i saker hvor det er avgjørende for vurderingen av om det foreligger støtte å etablere hva som er markedspris. Kommisjonen ønsker også mulighet til å foreta sektorundersøkelser der det er behov for informasjon innenfor en sektor, eller i ett eller flere medlemsland. Plikten for tredjeparter til å svare på Kommisjonens spørsmål vil være sanksjonert med bøter. En slik kompetanse har Kommisjonen/ESA i dag overfor foretak i forbindelse med håndheving av fusjonskontrollen og konkurransereglene for foretak.

Kommisjonen ønsker videre å endre regelverket for håndtering av klagesaker. Det foreslås blant annet at klager skal pålegges å bruke en spesiell blankett hvor det stilles krav til den informasjonen klager skal fremlegge. Klager må også vise hvordan klagers interesser er påvirket av den aktuelle støttetildelingen. Bakgrunnen for dette er at Kommisjonen ønsker færre ubegrunnede klager. 

Kommisjonen foreslår videre regler for å styrke samarbeidet med nasjonale domstoler, slik at disse mer effektivt kan håndheve forbudet mot offentlig støtte.

Kommisjonens forslag til nye regler er tatt inn i utkastet til ny prosedyreforordning. Se også Kommisjonens pressemelding og forklaring av den nye prosedyreforordningen.

Bagatellmessig støtte
Kommisjonen vurderer å høyne beløpet for såkalt bagatellmessig støtte, som i dag er på 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår. Regelverket for bagatellmessig støtte innebærer at landene kan gi små støttebeløp til virksomheter, uten at dette vil være i strid med regelverket. Dette gir større nasjonalt handlingsrom, men samtidig mindre kontroll på hva som gis av støtte i EU.

Det foreligger foreløpig ikke et konkret forslag fra Kommisjonen om å endre regelverket.

Innspill kan gis ved å sende en e-post med synspunkter/kommentarer til FAD ved Christina Five Berg (cfb@fad.dep.no) med kopi til postmottak@fad.dep.no innen 20. februar 2013.

Til toppen