Høring – endringer i reglene for implementering av det nye vekstsystemet for norsk lakse- og ørretoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår varslede tillegg i reglene for implementering av det nye vekstsystemet for norsk lakse- og ørretoppdrett. Justeringene skal blant annet bidra til at alle oppdrettere skal kunne drive i to produksjonsområder og klargjøre premissene for å få vekst etter reglene for unntak fra handlingsreglene.

- Jeg har tidligere gjort det klart at alle aktørene skal få mulighet til å drive i to produksjonsområder. Forslagene som nå er sendt på høring vil sørge for dette, og vi er enda et skritt nærmere implementering av det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i regelverket.

Departementet foreslår i korte trekk:

  • For at en aktør som får tillatelser i kun et produksjonsområde skal få drive i et tilgrensende produksjonsområde, må aktøren søke om å få flytte en mindre andel av sin tillatelseskapasitet til det tilgrensende produksjonsområde. Det sikrer at miljøstatusen i alle områder der aktøren har eller kan ha produksjon får betydning for aktøren i det nye vekstsystemet.
  • Alle aktører får med det drive i to produksjonsområder og kan få felles biomassetak mellom disse produksjonsområdene. Når en aktør har tillatelse i et produksjonsområde, får aktøren også mulighet til å søke om lokaliteter i dette området.
  • Aktører som oppfyller visse fastsatte miljøkrav med hensyn til lus på sine lokaliteter vil bli tilbudt vekst uavhengig av miljøstatusen ellers i produksjonsområdet. Departementet foreslår at det i utgangspunktet tilbys vekst på de tillatelsene som formelt er knyttet til lokaliteten. Dersom tilveksten i biomasse på lokaliteten ikke samsvarer med den tilknyttede tillatelseskapasiteten, vil tilbudets størrelse bli redusert. For å begrense incentivene til flytting av fisk, foreslår departementet videre begrensninger som i praksis innebærer at fisk som flyttes under produksjon, med unntak av settefisk/postsmolt over 250 gram til utsett og fisk til slakt, ikke vil inngå i vurderingsgrunnlaget for tilbudet om vekst.
  • To aktører, Marine Harvest Norway AS og Salmar Farming AS, har i dag et interregionalt biomassetak som vil strekke seg over hhv. 4 og 5 områder. For å oppfylle Stortingets intensjoner om at selskaper som videreforedler en vesentlig andel av sin produserte fisk skal få beholde sin fleksibilitet, foreslår departementet at disse selskapene skal kunne få et felles biomassetak over inntil 4 områder. Fiskeridirektoratet vil kunne sette begrensninger med hensyn til utvidelse av slike felles biomassetak.

Høringsfristen er 30. juni.

Les høringen her.

Til toppen