Høring – NOU 2016: 2

Om endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering — og gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet.

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:2, verdipapirlovutvalgets første delutredning.

Les høringen her

Til toppen