Høring – NOU 2017: 1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet har sendt Verdipapirlovutvalgets andre delutredning, NOU 2017: 1, på høring.

Utredningen fra Verdipapirlovutvalget inneholder utkast til regler som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs nye direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR). 

Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer transparente og velfungerende markeder samt økt investorbeskyttelse.

Lovforslaget omfatter blant annet:

  • endrede regler om rapportering og offentliggjøring av handler i finansielle instrumenter
  • etablering av ny type handelsplass (organisert handelsfasilitet)
  • regulering av algoritmehandel
  • innføring av handelsplikt for clearingpliktige derivater og for finansielle instrumenter notert på handelsplass
  • strengere informasjonskrav for verdipapirforetak og regler om produkthåndtering og vederlag fra andre enn kunden
  • regler om etablering av posisjonsgrenser for varederivater
  • styrking av Finanstilsynets tilsyns- og sanksjonsvirkemidler

Utvalget foreslår å samle reguleringen av verdipapirforetak, regulert marked og børs i verdipapirhandelloven, og dermed å oppheve lov om regulerte markeder (børsloven).

Høringsfristen er 15. mai 2017.

Les høringen her

Til toppen