Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – tollmyndighetenes kontrollhjemler og sanksjonsmuligheter

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i og utvidelser av tollmyndighetenes kontrollhjemler, og forslag om nye sanksjonsmuligheter for tollmyndighetene. Forslagene er et ledd i arbeidet med å rendyrke Tolletatens strategiske posisjon på grensen.

Endringene skal bidra til en god og effektiv grense- og varekontroll.  Noen av endringene er også en konsekvens av overføringen av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten. Høringsforslaget omfatter endringer i og utvidelser av tollmyndighetenes kontrollhjemler i tolloven kapittel 13 og nye sanksjonsmuligheter i tolloven kapittel 16.

Effektive reaksjoner og sanksjoner er viktig for å stimulere til etterlevelse av tollregelverket, men for noen typer overtredelser er dagens muligheter ikke aktuelle eller hensiktsmessige. Departementet foreslår derfor at tollmyndighetene får adgang til å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på nærmere angitte plikter i tolloven.

Ved beslag i grensekontrollen har Tolletaten to reaksjonsmuligheter: enten å utstede et forenklet forelegg eller anmeldelse til politiet. Mengde- og verdigrenser for forenklet forelegg har stort sett stått uendret siden 1999, og departementet foreslår å doble mengde- og verdigrensene. Forslaget innebærer at tollmyndighetene vil kunne ilegge forenklet forelegg på inntil 20 000 kroner ved mindre alvorlige tollovertredelser, og vil bidra til en mer effektiv sanksjonering.

Les høringen her

Til toppen