Høring – tollmyndighetenes kontrollhjemler og sanksjonsmuligheter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i og utvidelser av tollmyndighetenes kontrollhjemler, og forslag om nye sanksjonsmuligheter for tollmyndighetene. Forslagene er et ledd i arbeidet med å rendyrke Tolletatens strategiske posisjon på grensen.

Endringene skal bidra til en god og effektiv grense- og varekontroll.  Noen av endringene er også en konsekvens av overføringen av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten. Høringsforslaget omfatter endringer i og utvidelser av tollmyndighetenes kontrollhjemler i tolloven kapittel 13 og nye sanksjonsmuligheter i tolloven kapittel 16.

Effektive reaksjoner og sanksjoner er viktig for å stimulere til etterlevelse av tollregelverket, men for noen typer overtredelser er dagens muligheter ikke aktuelle eller hensiktsmessige. Departementet foreslår derfor at tollmyndighetene får adgang til å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på nærmere angitte plikter i tolloven.

Ved beslag i grensekontrollen har Tolletaten to reaksjonsmuligheter: enten å utstede et forenklet forelegg eller anmeldelse til politiet. Mengde- og verdigrenser for forenklet forelegg har stort sett stått uendret siden 1999, og departementet foreslår å doble mengde- og verdigrensene. Forslaget innebærer at tollmyndighetene vil kunne ilegge forenklet forelegg på inntil 20 000 kroner ved mindre alvorlige tollovertredelser, og vil bidra til en mer effektiv sanksjonering.

Les høringen her