Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i regelverket for tollnedsettelser for landbruksvarer på høring

22. desember 2015 sendte Landbruks- og matdepartementet ut høring av forslag til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT), forskrift 20. desember 2012 nr. 1424 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-import¬forskriften) og forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften).

Landbruks- og matdepartementet foreslår å endre regelverket for tollnedsettelse med til­bake­virkende kraft (tilbake­datering), for å tydeliggjøre arbeids­delingen mellom landbruksmyndighetene og Tollvesenet. Etter forslaget skal land­bruks­myndighetene kun avgjøre om landbruksvarer kvalifiserer for nedsatt tollsats, mens Tollvesenet tar stilling til om, og i hvilket omfang, det skal ilegges en administra­tiv sanksjon (til­leggstoll) som følge av brudd på tollregelverket. Dette innebærer at landbruks­myndighetene ikke lenger skal gi et påslag i den nedsatte tollsatsen, der det har skjedd feil i tollbehandlingsprosessen. 

Videre foreslår departementet å oppheve bestemmelsene i FAT om minstesatser ved individuelle tollnedsettelser, og overlate vurderingen av tollsats til Landbruksdirektoratets faglige skjønn. Dette innebærer at redusert tollsats også kan settes til null dersom næringspolitiske hensyn tilsier dette. 

Til toppen