Endringer i regelverket for tollnedsettelser for landbruksvarer på høring

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

22. desember 2015 sendte Landbruks- og matdepartementet ut høring av forslag til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT), forskrift 20. desember 2012 nr. 1424 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-import¬forskriften) og forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften).

Landbruks- og matdepartementet foreslår å endre regelverket for tollnedsettelse med til­bake­virkende kraft (tilbake­datering), for å tydeliggjøre arbeids­delingen mellom landbruksmyndighetene og Tollvesenet. Etter forslaget skal land­bruks­myndighetene kun avgjøre om landbruksvarer kvalifiserer for nedsatt tollsats, mens Tollvesenet tar stilling til om, og i hvilket omfang, det skal ilegges en administra­tiv sanksjon (til­leggstoll) som følge av brudd på tollregelverket. Dette innebærer at landbruks­myndighetene ikke lenger skal gi et påslag i den nedsatte tollsatsen, der det har skjedd feil i tollbehandlingsprosessen. 

Videre foreslår departementet å oppheve bestemmelsene i FAT om minstesatser ved individuelle tollnedsettelser, og overlate vurderingen av tollsats til Landbruksdirektoratets faglige skjønn. Dette innebærer at redusert tollsats også kan settes til null dersom næringspolitiske hensyn tilsier dette.