Høring av forslag om tilskudd til nasjonale ukemedier

Kulturdepartementet sender i dag på høring et forslag om å overføre forvaltningen av tilskuddet til ukeaviser fra Norsk kulturråd til Medietilsynet. Samtidig endres produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier slik at nasjonale ukemedier opprettes som en egen støttekategori.

Forslaget innebærer en opprydding og modernisering av støtten til ukeaviser. Dagens ordning har blitt sterkt kritisert fra flere hold fordi den til dels er basert på skjønnsmessige vurderinger av redaksjonell kvalitet.

Høringen

- For å sikre tilliten til at mediene er uavhengige, er det er viktig at statsstøtte er basert på klare og objektive kriterier som overlater minst mulig til forvaltningens skjønn, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I likhet med det øvrige produksjonstilskuddet gjøres støtten samtidig plattformnøytral, dvs. at publisering på papir ikke lenger vil være en forutsetning for støtte.

For øvrig er hovedpunktene i forslaget følgende:

- Tilskuddet rettes mot ”nasjonale ukemedier”, definert som medier med opplag på minst 1000, som selger minst 30 pst. av opplaget utenfor utgiverfylket og som har et opplag på minst 50 i en tredjedel av landets fylker. For øvrig gjelder de samme vilkårene for tilskudd som for de øvrige mottakerne av produksjonstilskudd.

- Tilskuddet tildeles i form av et grunntilskudd og et variabelt tilskudd. Grunntilskuddet er like stort for alle som oppfyller kriteriene. Det variable tilskuddet fordeles på bakgrunn av opplag etter to satser, én høy sats for ukemedier som i hovedsak benytter nynorsk og en lavere sats for øvrige ukemedier.

- Tilskuddssatser og fordelingen mellom grunntilskudd og variabelt tilskudd fastsettes av departementet for hvert enkelt år, basert på vedtatt budsjett og den økonomiske utviklingen i bransjen. Dette tilsvarer gjeldende system for produksjonstilskuddet.

Forslaget sendes nå på ordinær høring. I tillegg må støtten notifiseres og godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Til toppen