Høring og utredninger om bredbånd og ikt-tjenester

Rapport fra forvaltningsråd John Stanley Engstrøm, EU-delegasjonen

Bruk av helsedata i Europa bør harmoniseres, ny forskningsrapporter fra OECD viser at bredbåndstilgangen har en positiv effekt på økonomisk utvikling og Europakommisjonen presenterer snart utkast til ny forordning om elektronisk ID og signatur. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

Rapport om bruk av ikt i helsetjenester
På en konferanse om e-helse i København 7. mai ble det lagt fram en rapport om hvilke hensyn som bør gjelde ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt) i helsesektoren. Rapporten er utformet av ekspertgruppen ”The eHealth Task Force”, en gruppe dannet av Europakommisjonen i 2011 for å bistå dem med råd for hvordan ikt kan bidra til å gjøre helsetjenester bedre og mer effektive. Rapporten legger til grunn at det må satses på å utnytte informasjonsteknologi i helsetjenestene og at det samtidig må utvikles klare regler for bruk og utveksling av personlige helsedata. På konferansen presenterte ekspertgruppen at prinsippene og reglene for bruk av helsedata bør være harmonisert i Europa. Gruppen har blitt ledet av presidenten i Estland. Les mer i Europakommisjonens pressemelding. Selve rapporten finnes her.

Åpen høring om utbygging av bredbånd
Det pågår for tiden en åpen høring for å avdekke de viktigste barrierene mot bredbåndsutbygging i EU. Europakommisjonen mener utbyggingen bør kunne gjøres rimeligere og raskere, og ønsker innspill om blant annet hvordan man bedre kan koordinere utbyggingen og benytte seg av eksisterende infrastruktur. Les mer her.

OECD-rapport om bredbåndutbygging
En fersk OECD-rapport har analysert sammenhengen mellom bredbåndsutbygging og økonomisk utvikling i 30 land, deriblant Norge. Analysen finner at jo større utbredelse av bredbånd og internettbruk et land har, jo sterkere er også den positive effekten av bredbånd for landets økonomi: ”The scale of the broadband bonus in other countries is comparable to the size of the broadband economies in those countries. Countries with large Internet economies, such as the United States, Japan, and Germany, are receiving large economic bonuses from investment in broadband. Countries with smaller Internet economies receive smaller levels of bonuses, but bonuses in proportion to their scale of Internet use”, heter det i rapporten “Measuring the Broadband Bonus in Thirty OECD Countries” av Greenstein og McDevitt. Den kan leses her.

Utkast til ny forordning om elektronisk ID og elektronisk signatur
Europakommisjonen ventes om kort tid å legge fram et utkast til forordning som tar sikte på å sikre rettslig anerkjennelse av elektroniske IDer, elektroniske signaturer og andre elektroniske autentiseringstjenester på tvers av landegrensene i Europa. Dette var et av tiltakene i Digital Agenda for Europa. De nye reglene skal styrke tilliten til pan-europeiske, elektroniske transaksjoner og muliggjøre elektronisk identifikasjon, autentisering, signering og andre lignende tjenester, samtidig som personvernet ivaretas.

Utkastet vil inneholde en gjennomgang av det nåværende eSignaturdirektivet. Siktemålet er å sikre harmonisering og forenkling, for å lette grensekryssende elektroniske transaksjoner. Omfanget av det nåværende direktivet vil bli utvidet og vil omfatte gjensidig anerkjennelse av eID, slik at alle medlemsstatene anerkjenner og godkjenner eIDer som er formelt registrert i andre medlemsstater i EU.

En revisjon av det gjeldende direktivet var et av de tolv prioriterte tiltakene for å fremme ny vekst, som Europakommisjonen la fram i Handlingsplanen for det indre marked, Single Market Act (COM 2011/206) for ett år siden. Elleve av disse forslagene er allerede lagt fram for Rådet og Europaparlamentet og når dette forslaget om eID blir lagt fram, vil alle 12 tiltakene i Single Market Act ha blitt presentert.

PEPPOL-konferanse i Roma 29. og 30. mai 2012
Den 7. Peppol-konferansen holdes i Roma 29. og 30. mai. En stor del av konferansen skal vies den framtidige videreutviklingen og implementering av løsningen etter at perioden som A-pilot innen CIP-PSP avsluttes ved utgangen av året.  I dette inngår planene om en OpenPeppol, men også andre elementer er beskrevet i forslaget til videre strategi. Programmet kan leses her.

Til toppen