Høring om endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring i forskrift 17. april 2020 nr. 820 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Høringsfristen er 12. august 2021.

For å sikre åpenhet om kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall (kompensasjonsordningen for næringslivet), foreslår Finansdepartementet en forskriftsendring.

Da kompensasjonsordningen for næringslivet ble utformet, måtte ordningen bygge på Skatteetatens eksisterende systemer og rutiner for å sikre rask innføring. Disse er tilpasset skatteforvaltningsloven hvor reglene om taushetsplikt er noe strengere for enkelte typer opplysninger, enn reglene gjeldene for forvaltningsloven.

Forslag til ny forskriftsbestemmelse gir adgang til å offentliggjøre følgende opplysninger om tilskuddsmottakere: om foretaket inngår i et konsern, om foretaket har søkt enkeltvis eller samlet som om konsernet var ett foretak, hvem som er ansvarlig for å gi opplysninger om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger etter forskriftens § 3-4 første ledd, antall tildelte tilskudd for konsernet og samlet tildelt tilskudd for konsernet. Departementet foreslår at konsernopplysningene offentliggjøres på forespørsel.

Bakgrunn
Da kompensasjonsordningen for næringslivet ble utformet, var det en viktig målsetning at ordningen skulle være åpen for innsyn fra offentligheten. Åpenhet forebygger misbruk og øker ordningens legitimitet. Kompensasjonsordningen for perioden mars-august 2020 forvaltes av Skatteetaten. Fra 1. september 2020 ble ordningen erstattet med en ny kompensasjonsordning som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Per i dag er de nevnte konsernopplysningene underlagt taushetsplikt i kompensasjonsordningen som forvaltes av Skatteetaten, men ikke i ordningen som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Foreslått forskriftsendring vil åpne for at offentligheten også kan få innsyn i nevnte opplysninger for ordningen som forvaltes av Skatteetaten.

Les høringsnotatet