Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om nytt system for merverdiavgift ved import

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om et nytt system for merverdiavgift ved import. Forslaget er et ledd i overføring av oppgaver fra Toll og avgiftsetaten til Skatteetaten og innebærer at etatene rendyrkes mot sine hovedoppgaver, samtidig som det gir en forenkling for næringslivet.

Departementet foreslår at næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal kunne oppgi og beregne innførselsmerverdiavgift i den innenlandske omsetningsoppgaven. I dag må næringsdrivende som importerer varer beregne merverdiavgift på importen og betale til Toll- og avgiftsdirektoratet.  Det samme beløpet får den næringsdrivende trukket fra i omsetningsoppgaven som sendes til skattemyndighetene.

–Dette er et nullsumspill, som medfører både en likviditetsulempe for næringslivet og ekstra administrasjon. Nå forenkler vi. Forslaget er et ledd i Regjeringens arbeid med å rendyrke Toll- og avgiftsetaten som ansvarlig for grensekontroll og vareførsel, og å gi Skatteetaten et helthetlig ansvar for å fastsette og innkreve skatter og avgifter, sier finansminister Siv Jensen.

Sammen med forslaget om å overføre forvaltningen av særavgifter for registrerte avgiftspliktige som er lagt fram i revidert nasjonalbudsjett i dag, vil Skatteetaten fastsette 98,4 prosent av avgiftene i innenlandske oppgaver. PwC har estimert de samlede prissatte virkningene av ny avgiftsforvaltning til om lag 2,8 milliarder kroner og konkluderer med at reformen vil gi styrket bekjempelse av svart økonomi.

Endringen for innførselsmerverdiavgift vil også innebære besparelser for de næringsdrivende. Den samlede besparelsen er anslått til 547 millioner kroner årlig. Rentefordelen ved å slippe å betale innførselsmerverdiavgift til tollmyndighetene er beregnet å utgjøre 332 millioner kroner, mens de administrative besparelsene anslås å beløpe seg til 215 millioner kroner.

Departementet foreslår samtidig grep for å forebygge merverdiavgiftssvindel. Utvekslingen av informasjon mellom tollmyndighetenes TVINN-system og Skatteetatens MVA-system foreslås forbedret. Det foreslås også adgang til å fastsette kortere terminer som reaksjon på oppgavesvikt, kvalifikasjonsperiode for rett til bruk av årstermin og en styrking av Skatteetatens etterkontroll av merverdiavgiftsområdet. Dette er en viktig brikke i Regjeringens arbeid mot økonomisk kriminalitet.

De forebyggende tiltakene, sammen med at Skatteetaten nå får et helhetlig ansvar for kontroll på hele skatte- og avgiftsområdet, vil gi en betydelig styrking av innsatsen mot svindel på dette området. I tillegg kommer Toll- og avgiftsetatens grensekontroll og kontroll med vareførselen, som vil kunne gi viktige bidrag til Skatteetatens kontroller.

Privatpersoner vil som i dag kunne forholde seg til Toll- og avgiftsetaten, når de tar med varer inn i landet. Det foreslås derfor at tollmyndighetene fortsatt skal utføre enkelte oppgaver knyttet til avgiftsfastsettingen for denne gruppen, på vegne av Skatteetaten.

Les høringen her

Til toppen