Høring om EU-gjenopprettingsprospekt

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt mv. Høringsfristen er 10. juni 2021.

Forordning (EU) 2021/337 innfører tidsbegrensede regler om et EU-gjenopprettingsprospekt, utvidelse av enkelte unntak og lemping på enkelte forpliktelser i prospektforordningen samt enkelte andre mindre endringer. Forordningen er en del av en pakke av tiltak kalt Capital Markets Recovery Package som er vedtatt i EU på bakgrunn av Covid-19-pandemien. Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet hvordan forordningen kan gjennomføres i norsk rett. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven § 7-1.

Høringsfristen er 10. juni 2021.

Les høringsnotatet