Høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forlenge midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Forslaget er nå sendt på høring. Loven gjelder i utgangspunktet frem til 1. juni 2021, og foreslås nå forlenget til 31. desember 2021. Departementet foreslår også å forlenge reglene i utlendingsloven om særlige saksbehandlingsregler for Utlendingsnemnda (UNE) i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Formålet med innreiserestriksjonene er å begrense retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til å reise inn til Norge, når det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved utbruddet av covid-19. Koronaviruset er fremdeles en trussel mot folkehelsen, og vil være det frem til det er tilstrekkelig immunitet i befolkningen eller det foreligger en vaksine.

Det er usikkert hvor langvarig behovet vil være for bruk av innreiserestriksjoner knyttet til covid-19-pandemien. Det er ikke gitt at vi skal ha innreiserestriksjoner helt frem til desember 2021. Varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende, i tråd med smitteutviklingen. Innreiserestriksjonene kan derfor bli avviklet tidligere dersom situasjonen tilsier det. Regjeringen har fortløpende vurdert og innført lempinger og innstramninger i regelverket siden innreiserestriksjonene ble innført. Det legges opp til å fortsette med dette, som ledd i en gradvis og kontrollert gjenåpning.

UNE har, med dagens midlertidige regler, mulighet til å gjennomføre et nemndmøte som fjernmøte, ved at klageren deltar i møtet digitalt uten å være fysisk til stede. UNE kan også avgrense klagerens muntlige forklaring i møtet til det som er sentralt for saken. Formålet med reglene er å gi UNE en mulighet til å gjennomføre nemndmøter som ellers kunne blitt utsatt som følge av smittesituasjonen. Hovedregelen er at nemndmøter skal gjennomføres på ordinær måte. De midlertidige reglene kan bare benyttes i den grad det er nødvendig av hensyn til smittevern, og klagerens rettssikkerhet ivaretas tilstrekkelig. Departementet foreslår å forlenge disse reglene frem til 31. desember 2021.