Høring om forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen. Forslaget innebærer at tilsynsrådet får et klart mandat og en tydelig forankring i lovverket.

– Dagens fem regionale tilsynsråd har hatt et for uklart mandat og forskjellige måter å arbeide på. Det er viktig å sikre en mer enhetlig og tydelig tilsynsvirksomhet i kriminalomsorgen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Sivilombudsmannen og andre overvåkingsorganer har påpekt behov for å styrke tilsynsrådene for kriminalomsorgen. Kritikken gjelder blant annet at tilsynsrådene har et uklart mandat, at de mangler relevant opplæring og at det er utilsiktede forskjeller i hvordan tilsynsrådene arbeider. Høringsnotatet er utarbeidet på bakgrunn av forslag i en utredning fra professor Eivind Smith.

Tilsynsrådet skal føre tilsyn med at fengselsinnsattes rettigheter og velferd ivaretas.

– Et velfungerende tilsynsråd kan bidra til å sikre at kriminalomsorgen og samarbeidende etater har tilstrekkelig oppmerksomhet mot blant annet isolasjon og fare for isolasjonsskader, sier Mæland.

Det ligger i høringsnotatet at dagens fem regionvise tilsynsråd erstattes med ett tilsynsråd som skal dekke hele landet. Ledelsen for tilsynsrådet skal etter forslaget oppnevnes av Kongen i statsråd. Rådet skal ha medlemmer fra hele landet og skal få et sekretariat som lokaliseres utenfor Oslo-området.

Høringsfristen er 12. februar 2021.

Høring - forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen