Høring om gjennomføring av nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til gjennomføring av en forordning om krav til verdipapirforetak ((EU) 2019/20133 Investment Firm Regulation – IFR) og et direktiv om tilsyn med verdipapirforetak ((EU) 2019/2034 Investment Firm Directive – IFD). Høringsfristen er 30. september 2021.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet hvordan rettsaktene kan gjennomføres i norsk rett. Formålet med rettsaktene er å gi et kapitaldekningsregelverk som er mer tilpasset verdipapirforetak. Frem til nå har verdipapirforetak vært underlagt det samme kapitaldekningsregelverket som banker (CRR og CRD). CRR og CRD er i hovedsak utformet på bakgrunn av risikoene banker står overfor, og er dermed mindre relevant for verdipapirforetakenes risikobilde. IFR og IFD er mindre omfattende enn CRR og CRD, men behandler også krav til kapital, likviditet, virksomhetsstyring, godtgjørelse, offentliggjøring, rapportering og tilsyn. Direktivet regulerer i tillegg krav om tilsyn og reaksjonsmuligheter for kompetente myndigheter.

Høringsfristen er 30. september 2021.

Les høringsnotatet