Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om innføring av levende amerikansk hummer

Klima- og miljødepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om fremmede organismer på høring. Endringene innebærer at det kan gis tillatelse til innførsel av levende amerikansk hummer på strenge vilkår, dersom innførselen kan skje med ingen eller liten risiko for rømming.

Det er i dag et forbud mot innførsel, utsetting og omsetning av levende amerikansk hummer, med en mulighet for dispensasjon fra forbudet. Amerikansk hummer er en fremmed art i Norge, og begrunnelsen for forbudet er først og fremst faren for konkurranse og hybridisering med vår naturlig hjemmehørende art europeisk hummer.  

Erfaringer har vist at amerikansk hummer kan innføres til Norge med svært liten risiko, hvis det iverksettes strenge tiltak for å hindre at levende amerikansk hummer slipper ut i norsk natur. Det betyr blant annet at de som søker om innførsel må ha rømningssikre anlegg og all levende amerikansk hummer må kokes før den sendes videre fra importørens lokaler.

Endringsforslaget innebærer at forbudet mot innførsel av levende amerikansk hummererstattes med forskriftens generelle krav om tillatelse. Slik tillatelse kan gis på strenge vilkår. Forskriftens forbud mot omsetning og utsetting av levende amerikansk hummer videreføres.

Dispensasjonsbestemmelsen

I dag kan dispensasjon gis dersom følgende to vilkår er oppfylt: Viktige samfunnsmessige hensyn tilsier det, og samtidig må ikke innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer medføre, eller kunne medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Endringsforslaget innebærer i hovedsak at det er tilstrekkelig at et av vilkårene er oppfylt. Det betyr blant annet at det ikke er krav om viktige samfunnsmessige hensyn for dispensasjon dersom risikoen for uheldige følger for naturmangfoldet er svært lav eller fraværende. Dette vil sikre at regelverket er proporsjonalt og at det ikke praktiseres urimelig strengt. Det foreslås dessuten enkelte andre mindre justeringer i dispensasjonsbestemmelsen.

Det foreslås i tillegg enkelte andre justeringer i forskriften.

Frist for høringsinnspill er 12. februar 2018.

Du finner høringsdokumentene her

Til toppen