Høring om skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om endringer i reglene om skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper. Forslaget har sammenheng med Solvens II-regelverket, som gjennomføres i Norge fra 1. januar 2016. Solvens II-direktivet, som ble vedtatt 25. november 2009, innfører et nytt regelverk for kapitalkrav og verdivurdering av de forsikringstekniske avsetningene i forsikringsforetak.

I høringsnotatet er høringsinstansene spesielt bedt om å kommentere eventuelle konkurranse- og beredskapsmessige konsekvenser av forslaget, og departementet vil vurdere eventuelle innspill ved utformingen av et eventuelt lovforslag.

I dag gis det fradrag for avsetninger som kan anses som nødvendige for å dekke eller sikre forsikringsselskapets kundeforpliktelser. Etter Solvens II-regelverket skal avsetningene basere seg på forsikringsselskapets forventede kostnader. Innføringen av regelverket vil medføre endringer i kravene til selskapenes avsetninger, når det gjelder klassifisering, sammensetning og samlet størrelse. I høringsnotatet er det foreslått at de skattemessige fradragene skal følge de nye kravene til forsikringstekniske avsetninger. Ved at fradraget begrenses til forsikringsselskapenes forventede kostnader gir forslaget etter departementets vurdering et riktigere skattemessig fradrag enn dagens regler. Regelen blir også klarere og enklere å kontrollere.

Solvens II vil etter Finanstilsynets beregninger medføre en reduksjon i avsetningene for en del av forsikringsselskapene, særlig innen skadeforsikring. En reduksjon i avsetningene vil medføre at selskapenes skattepliktige inntekt øker i 2016, med påfølgende skatt på om lag 7,5 milliarder kroner. Dette er en engangseffekt ved tilpasning til avsetningsnivået i nytt regelverk.

Høringsfristen er torsdag 2. juli 2015.

Les høringen her

Til toppen