Høring: Samferdselsdepartementet foreslår bestemmelser om nasjonal standard for opplæring av lokførere

- Regjeringen er i gang med en modernisering av den norske jernbanen. Målet er å gi passasjerer og næringsliv et bedre jernbanetilbud. Sikkerheten på jernbanen er i dag høy, og det skal den fortsatt være. Statens jernbanetilsyn har siden i vår gjennomført et grundig arbeid med en veileder til dagens førerforskrift. Dette suppleres med å konkretisere en nasjonal standard for lokføreropplæring, i tråd med det partene i den nå avsluttede togstreiken ba meg om å legge til rette for. Vi går nå i gang med forskriftsarbeidet knyttet til denne standarden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet sender i dag på høring forslag til nye regler som blant annet skal bidra til å få etablert en nasjonal standard for opplæring til lokførere. Det nye Jernbanedirektoratet får ansvaret med å få utarbeidet en slik standard innen 1. mars 2017. Direktoratet vil i nær framtid få spesifisert hva som ligger i dette oppdraget.

For å unngå tvil om opplæringskravene til lokførere er Samferdselsdepartementet opptatt av å komme i gang med forskriftsarbeidet nå. I den forbindelse skal de relevante aktørene, blant annet de ansattes organisasjoner, få anledning til å komme med innspill til reglene som Samferdselsdepartementet foreslår. Forskriften skal være på plass innen i januar 2017.

Jernbanedirektoratet skal også få i oppdrag å vurdere nærmere om nasjonale standarder for opplæring bør omfatte andre personellgrupper, for eksempel konduktører. Dette oppdraget vil bli gitt samtidig med at Jernbanedirektoratet får oppdraget med å etablere standarden for lokførerutdanningen.

Krav til samarbeid om sikkerhet

- Vi ser at det er potensial for et bedre samarbeid mellom ulike aktører i jernbanesektoren. Dette gjelder spesielt sikkerhetsrelaterte forhold der det er grensesnitt mellom ulike aktører. Alle bør ha tilgang til viktig informasjon som er av betydning for å drive som egen virksomhet på en sikker måte. Derfor vil vi formalisere samarbeidet utover det som følger av gjeldende regler. Vi ber derfor det nye Jernbanedirektoratet også om å ta initiativ til at aktørene i jernbanesektoren skal samarbeide om forhold av sikkerhetsmessig betydning, og da i første rekke ved å delta i en bransjeforening, sier samferdselsministeren.

Forslaget innebærer en generell samarbeidsplikt for aktørene til å samarbeide for å sørge for sikker drift av jernbanesystemet. Samarbeidet bør tilpasses omfanget av det norske jernbanesystemet, med relevante aktører og interessenter. Samarbeidet vil særlig omfatte grensesnitt, informasjonsutveksling og temaer som berører alle aktørene, blant annet opplæring og sikring av kompetansenivået i sektoren.

Høringsfristen er mandag 5. desember.

For flere opplysninger – se:

Til toppen