Høringsforslag om kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å innføre en særskilt kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold i Norge.

Med kildeskatteordning menes at brutto lønnsinntekter skattlegges etter fast sats, og at det ikke skal gis noen fradrag. Satsen skal ligge i intervallet 22-25 prosent (inkludert trygdeavgift). Skatten vil bli fastsatt løpende ved arbeidsgivers trekk. Det skal ikke leveres skattemelding (tidl. selvangivelse) for inntekter som skattlegges i ordningen.

Kildeskatteordningen vil være vesentlig forenklende for dem den omfatter, og vil bidra til at utenlandske arbeidstakere skattlegges riktigere etter regelverket. Departementet legger opp til at innføringen av ordningen gjøres uten provenykostnad for staten. Ikrafttredelse vil først kunne skje med virkning for 2019.

Les høringssaken her

Til toppen