Høy verdiskaping i petroleumssektoren

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Feltene på norsk sokkel har god lønnsomhet også med dagens lavere oljepriser. Petroleumsvirksomheten er Norges desidert største og viktigste næring og bidrar med store inntekter til fellesskapet også i 2016.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Revidert nasjonalbudsjett 2016 anslått til rundt 132 milliarder kroner i 2016 (faste 2016-kroner). Anslaget inkluderer skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil. Olje- og gassprisene som er forutsatt i anslaget er henholdsvis 346 kroner per fat olje og 1,68 kroner per standard kubikkmeter gass målt i faste 2016-kroner.

- Petroleumsvirksomheten skaper enorme verdier for det norske samfunnet selv i en periode med lavere oljepriser. Næringen har tatt omfattende grep for å øke produktiviteten og effektivisere driften. Dette er viktig fordi det vil sikre framtidig konkurransekraft, arbeidsplasser og statlige inntekter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Investeringsutgiftene på norsk sokkel anslås til 136 milliarder kroner i 2016 målt i faste 2016-kroner. Tilsvarende investeringsanslag for 2015 var på rundt 151 milliarder kroner og indikerer et fall på nærmere 10 prosent fra 2015 til 2016. Investeringene på norsk sokkel har gått ned fra et rekordhøyt nivå. Aktivitetsnivået framover ventes å stabilisere seg på et høyt nivå.

- Det pågår fortsatt mange store prosjekter på norsk sokkel. Flere felt er under utbygging, inklusive det gigantiske Sverdrup-feltet, og det jobbes i næringen mot investeringsbeslutning for flere funn. Gjennom å videreføre en stabil petroleumspolitikk og fortsette tildelingen av attraktivt leteareal legger regjeringen grunnlag for langsiktig høy verdiskaping og sysselsetting fra våre olje og gass ressurser, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Av de totale utvinnbare ressursene var kun 47 prosent produsert ved inngangen til 2016.

Prognosen for total petroleumsproduksjon tilsier et stabilt nivå det neste tiåret. Fallet i oljeproduksjonen har stanset og gasseksporten er rekordhøy. Totalproduksjon av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel anslås til rundt 220 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2016. Forventet gassproduksjon utgjør om lag halvparten av dette.

Les mer om virksomheten på norskpetroleum.no.