Høyesterettsdom om strukturkvoter

Høyesterett har i dag avsagt dom i plenum i sak mellom rederiet Volstad AS og staten v/Fiskeri- og kystdepartementet.

Saken gjelder gyldigheten av Stoltenberg II-regjeringens forskriftsvedtak i 2007 om å innføre en forhåndsfastsatt tidsbegrensning for tildeling av strukturkvoter. Volstad AS stevnet staten med påstand om at forskriftendringen var i strid med forbudet i Grunnloven § 97 mot å gi lover tilbakevirkende kraft, og i strid med vernet om eiendom i tilleggsprotokoll P1-1 til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Høyesterett har i dag frifunnet staten. Dommen slår fast at Stoltenberg II-regjeringen ikke handlet i strid med Grunnloven eller EMK da den gjorde endringer i strukturkvoteordningen.

- Det er positivt at vi nå har fått en avklaring på de rettslige rammene for det politiske handlingsrommet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. – Dommen legger ingen begrensninger på denne regjeringens muligheter til å føre sin egen strukturpolitikk.

Til toppen