Hundre dager i regjering

Regjeringens liste over innsatsen på områdene barnehage, skole, forskning og høyere utdanning etter hundre dager er lang, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Bilde av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
-Vi har fått til mye på hundre dager, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann)

-Vi har fått til mye på hundre dager. I løpet av fire år vil norske barn, elever og studenter merke en forskjell. Hvis jeg skal trekke fram èn ting, må det være det storstilte løftet for etter- og videreutdanning av lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Barnehage
Regjeringen har:
- Prioritert kvalitet i barnehagen med en satsning på 50 mill. kroner ut over nivået i 2013.
- Tatt et stort steg for å få fjernet forskjellsbehandlingen mellom offentlige og private barnehager.
- Vedtatt en langt mer forutsigbar finansieringsordning for private barnehager som gjelder fra 2015.
- Startet arbeidet med en barnehageportal hvor foreldre og andre på en enkel måte kan finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge.

Skole
Regjeringen har:
- Satt i gang et storstilt løft for etter- og videreutdanning av lærere. Regjeringen har styrket dette med over 300 mill. kroner i 2014.
- 114 mill. kroner til et yrkesfagløft for å bedre kvaliteten på utdanningen og øke gjennomføringen.
- Lagt til rette for langt flere lærlinger, blant annet gjennom høyere lærlingtilskudd og nytt stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter.
- Sendt ut på høring et forslag om å endre privatskoleloven. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det bli mulig å godkjenne nyskapende skolekonsepter, som for eksempel realfagsgymnas.
- Foreslått å gjøre leksehjelpen mer fleksibel ved å la kommunene styre ordningen selv.
- Besluttet å gjøre resultatene fra nasjonale prøver lett tilgjengelig for foreldre og andre interesserte.
- Utvidet retten til videregående opplæring gjennom rett til påbygging etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.

Forskning og høyere utdanning
Regjeringen har:
- Styrket satsningen på forskning og utvikling som en investering i fremtidig konkurransekraft med 27,7 mrd. kroner i 2014 – en realvekst på 3,4 prosent i forhold til 2013 og over 320 mill. kroner mer enn den forrige regjeringen.
- Utvidet Skattefunnordningen. Inkludert effekten av Skattefunnordningen, beløper den totale offentlige FoU-innsatsen seg til 29,5 mrd. kroner i 2014 (en realvekst på 4,1 prosent i forhold til 2013).
- Styrket den næringsrelevante forskningen, og styrker også innsatsen innen petroleumsforskning, marin forskning og de muliggjørende teknologiene; nanoteknologi, bioteknologi og IKT.
- Fryst strukturen i høyere utdanning for å evaluere de nye universitetsopprettelsene før vi oppretter flere universiteter, og varslet en stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning.
- Varslet en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til høsten.
- 50 mill. kroner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene for å kunne utdanne ingeniører i verdensklasse.
- 100 mill. kroner til oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier ved NTNU i 2014.
- Styrket grunnfinansieringen til universitetene og høyskoler med 100 mill. kroner.
- Styrket studiestøtten ut over både pris- og lønnsvekst.
- Gjeninnført gaveforsterkningsordningen for gaver til langsiktig, grunnleggende forskning.
- 20 mill. kroner for å øke den norske deltakelsen i Horisont 2020 - EUs nye rammeprogram for forskning.

Voksnes læring
Regjeringen har:
Lagt til rette for at de med svake grunnleggende ferdigheter skal få opplæring gjennom å styrke Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 44,5 mill. kroner i 2014.

Til toppen