Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva forventer myndighetene? Og hva kan de bidra med?

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies innlegg på HMS-konferansen for bygg- og anleggsnæringen.

*Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Takk for invitasjonen.

Først av alt: Gratulerer med ti-årsjubileet for denne HMS-konferansen!

Dette er en viktig arena, og et godt samarbeidstiltak der mange i næringen bidrar til å dele kunnskap og erfaringer som andre kan dra nytte av.

*

Mye sto på spill for bygg- og anleggsbransjen da dere la planer om å arrangere en HMS-konferanse høsten 2009. Bakteppet var finanskrisen.

Det som startet med en amerikansk lånekrise, spredte seg til internasjonale banker og aksjemarkeder.

I Norge opplevde Oslo Børs det kraftigste fallet siden tidlig på 1920-tallet - i løpet av seks måneder i 2008.

Selv om gode statsfinanser bidro til at Norge ble mindre rammet av krisen enn andre land, var konsekvensene store også hos oss.

Store finansinstitusjoner fikk problemer.

Det ble vanskeligere å få lån. Konjunkturene snudde, etterspørselen stoppet opp.

Dere merket det først.

Sysselsettingsveksten i bygg- og anleggsbransjen bråsnudde.

*

Da dere åpnet den første HMS-konferansen i 2009, hadde sysselsettingen falt med 15 000 personer det siste året!   

Alt tydet på at bygg- og anleggsbransjen var inne i en  veldig krevende periode.

Kanskje kjente dere på en stigende uro om hvordan utviklingen i bransjen kom til å gå.  

MEN - og dette er poenget mitt - likevel prioriterte dere å sette HMS og arbeidsmiljø høyt på dagsorden.

Likevel tok dere initiativ til å etablere en HMS-møteplass for bransjen. Først regionalt. Deretter nasjonalt.

Og dere tok utgangspunkt i trepartssamarbeidet.

Slik ga dere et tydelig signal om at helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid skulle løftes, at hele bransjen måtte samarbeide og stå sammen om felles mål sammen med myndighetene – ikke bare i gode, men også i dårlige tider. Det skal dere ha honnør for.

**

Jeg er veldig glad for at det er så stor interesse i bygge- og anleggsnæringen for å sette HMS på dagsordenen.

Dessverre vet vi at det er helt nødvendig.

Hvert år er det 7 til 10 personer som mister livet i bygge- og anleggsnæringen.

I fjor ble i overkant av 2500 skadetilfeller meldt inn til NAV.

Bygge- og anleggsnæringen er en av landets største og viktigste næringer.

Men den er dessverre også en av de farligste å jobbe i.

Jeg er overbevist om at vi som er her på denne konferansen deler et oppriktig engasjement om å gjøre det vi kan for å unngå skader og ulykker.

Men det er dessverre slik at Arbeidstilsynet finner alvorlige mangler også hos de som har som målsetting å drive seriøst og lovlydig.

*

Nesten halvparten av virksomhetene Arbeidstilsynet kontrollerte nå i september, fikk arbeidet stanset på grunn av usikret arbeid i høyden, eller bruk av sag uten vern.

Det er en alvorlig reaksjon.

For utfallet kunne blitt alvorlig.

Til sammenlikning har vi hatt 4 dødsulykker i petroleumsnæringen de 10 siste årene.

Nå vil kanskje noen si at det jobber flere i bygg- og anlegg enn i petroleumsnæringen.

Men selv om vi kontrollerer for antall sysselsatte, er det over 4 ganger større sjanse for arbeidsskade-dødsfall i bygg- og anleggsbransjen enn i petroleumsnæringen.

Arbeidstilsynet forteller at de kommer over stillas som ikke er satt opp på betryggende måte, og åpninger som ikke er tilstrekkelig sikret mot at noen skal falle gjennom.

Dette medfører høy risiko for fallulykker, som er den vanligste formen for ulykker i arbeidslivet.

Arbeidstakere skal sikres mot uforsvarlig risiko.

Det er bra at Arbeidstilsynet bruker sin myndighet til å stanse arbeidet når det er overhengende fare for liv og helse.

Jeg håper også det fungerer som en oppvåkning og realitetsorientering for de arbeidsgivere og oppdragsgivere som har ansvaret. 

Vi vil ha alle trygt hjem!

*

Arbeidstilsynet har økt bruken av overtredelsesgebyr betydelig siden de fikk dette virkemidlet i 2014. Vi ser at det ofte kommer som en reaksjon på farlig arbeid i høyden.

Dette er én måte myndighetene kan bidra til at det ikke skal lønne seg å bryte regelverk, og samtidig bidra til mer like konkurranseforhold for dem som faktisk investerer ressurser i god HMS.

*

Bygg- og anleggsbransjen er en ganske fragmentert bransje – fra de store aktørene, til håndverkeren på hjørnet.

Jeg forventer at de store og mest seriøse virksomhetene går foran i HMS-arbeidet, og bidrar til å trekke med seg underentreprenørene.

Det har vi sett i olje- og gassnæringen, som har som ambisjon å være verdensledende på HMS.

De leverandørene som ikke tilfredsstiller HMS-kravene, vil slite med å vinne kontrakter.

Jobber du offshore, går du aldri ned ei trapp uten å holde begge hendene på rekkverket.

Alle vet at en slapp holdning til HMS kan få ekstreme konsekvenser.

I olje- og gassnæringen er HMS en ryggmargsrefleks.

Det bør det også være i bygg- og anleggsbransjen.

Derfor er det positivt og verdifullt at Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er i ferd med å etablere et tilbud om grunnleggende sikkerhetskurs for alle som arbeider på et bygge- eller anleggsprosjekt.

Regjeringen forventer at underentreprenører på store prosjekter legger seg på samme, gode standard, selv om de ikke følges opp på samme måte av en hovedbedrift eller byggherre.

**

Myndighetene har forventninger til HMS-arbeidet i bygg- og anleggsbransjen.

Men vi vil også bidra!

Det gjør vi her i dag, blant annet gjennom Arbeidstilsynets og STAMIs rapport om skadeutviklingen i næringen.

Et annet eksempel er workshops som Arbeidstilsynet arrangerer sammen med bransjen, og hvor sentrale tema om sikkerhet og helse tas opp.

Et annet viktig verktøy i verktøykassa vår, er regelverket.

Vi ønsker et mest mulig brukervennlig regelverk.

Samtidig må regelverket tilpasses nye utfordringer - ikke minst når det gjelder å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Som en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, har vi gjort det enklere å få bedre oversikt over hvem som oppholder seg på bygge- og anleggsplasser.

HMS-kortnummer skal inngå i oversiktslisten på bygge- og anleggsplasser.

Vi skjerper også plikten til å ha HMS-kort, ved at Arbeidstilsynet kan ta i bruk bøter mot de som ikke følger opp. Vi ser at dette har effekt.  

*

Som dere vet, er det arbeidsgivers ansvar å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven understreker samtidig arbeidstakeres medvirkningsplikt.

For eksempel skal arbeidstakere avbryte arbeidet dersom de mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse.

For at dette skal fungere, må arbeidstakere ha nok kunnskap om det som er farlig, og oppleve tilstrekkelig trygghet til å tørre si fra.

Hvis ikke, vil medvirkningsplikten ikke gi noen  mening.

Eller for å si det som det sto i programmet for HMS-konferansen i 2009:

«Kompetanse gir evne til reaksjon!»

Det er like gyldig i dag.

Derfor er det viktig at dere som er arbeidsgivere legger til rette for en virksomhetskultur der denne medvirkningsplikten fungerer i praksis.

Husk at et godt arbeidsmiljø også er en viktig del av din bedrifts omdømme.

Et godt omdømme betyr noe når du skal få fatt i, og beholde de beste folkene, og det betyr noe om folk vil kjøpe tjenester fra din bedrift.

En annen viktig medvirkningsplikt gjelder for arbeidstakere som har oppgaver med å lede eller kontrollere andre arbeidstakere.

De skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av arbeidsoppgavene de har ansvar for.

Dette må dere legge til rette for!

På denne måten kan dere innarbeide gode rutiner for å forebygge skader og ulykker.

**

Regjeringen har signert HMS-charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Dette var et viktig initiativ for å få en ny giv i innsatsen for å gjøre bygge- og anleggsplassen til et sikkert arbeidssted - særlig fordi det kom fra næringen selv.

Mye bra er gjort i regi av «Chartersamarbeidet», men samtidig forstår jeg at deltakerne har erfart at det kreves noe mer.

Derfor har næringen ønsket å etablere et permanent og sterkt sikkerhetsmiljø under navnet:

«Samarbeid for sikkerhet».

Jeg er kjent med at styret i fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg for noen dager siden bevilget penger til Samarbeid for sikkerhet som et pilotprosjekt for tre år framover.

Det er en gledelig nyhet!

Fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg, og Samarbeid for sikkerhet, er, og skal være, to ulike institusjoner.

Men gjennom den støtten fondet kan gi, skapes det muligheter for økt kraft i arbeidet!

Bevilgningen fra fondet sikrer at Samarbeid for sikkerhet nå kan etablere et sikkerhetsmiljø med en leder på heltid.

Kanskje er det nettopp én av dere som sitter her som er den personen som skal inn og løfte dette viktige arbeidet videre?

Jeg håper, og tror, at dette gir et godt grunnlag for at Samarbeid for sikkerhet kan utvikle kraftfulle tiltak som kan gjøre at langt færre i fremtiden kommer til skade.

Her vil også myndighetene bidra til å holde fram, og videreutvikle det gode arbeidet.

**

Jeg vil utfordre bransjen til å ha høye ambisjoner.

Gjennom de 10 årene denne konferansen har vært arrangert, ser vi at det er de samme HMS-utfordringene som går igjen.

Dere tenkte stort i en utfordrende tid, da bransjen var nær ved å knekke ryggen under finanskrisen.

Nå er det gode tider, men ikke desto mindre viktig å ta et krafttak og ta ansvar som bransje.

**

Bygg- og anleggsbransjen har tradisjonelt hentet mange folk fra utlandet.

Det har nok vært nødvendig for å løse alle oppgavene.

Samtidig har vi mange norske ungdommer som drømmer om å få en fot innenfor bare de slipper til, bare de får en sjanse.

Det er ungdommer med, og uten CV.

Skolemotiverte og skoletrøtte.

Det er ungdommer uten helseproblemer, og noen som trenger litt tilrettelegging.

Hele spekteret.

De vil gjerne være til nytte og bidra.

Leve av egen inntekt, og stå på egne ben.

Slik som alle oss andre.

Dessverre møter mange en stengt dør i arbeidslivet.

Men det finnes unntak!

*

For et par uker siden besøkte jeg Betonmast, som er en del av konsernet Betongmast Hæhre, sammen med NAV-sjefen og Kari Sandberg i EBA.

De underskrev en rekrutteringsavtale med NAV for å mobilisere innenlands arbeidskraft.

Denne avtalen har jeg store forventninger til.

Rekrutteringsavtalen som Betonmast undertegnet, er en del av et samlet initiativ fra EBA.

Potensialet er stort.

Bransjen selv mener at minst 1000 personer kan rekrutteres fra NAV inn i bransjen.

Jeg er veldig glad for at dere retter blikket mot NAV-køen.

Mange arbeidsgivere er gode på inkludering, men vi trenger enda flere.

*

Sjefen sjøl, Anders Hæhre, tok inn ungdommer som banket på porten på 70-tallet.

I vår tid er det ikke vanlig å stå utenfor porten å banke på.  

Nå banker de på hos NAV.  

I dag er Hæhre et stort konsern, som har systematisert inkluderingsarbeidet, og er et forbilde for andre. Hos dem har skoletrøtte ungdommer blitt til etterspurte fagarbeidere.

*

Bygg- og anleggsbransjen trenger folk.

Derfor er mitt budskap:

Ring NAV før du ringer Polen.

Mange arbeidsgivere vet ikke hvor mye hjelp de kan få fra NAV.  

1 av 5 voksne i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet.

Skal vi klare å bevare de velferdsordningene som vi er så glade i, må vi ha flere i jobb.

Vi politikere ansetter ikke. Ikke NAV heller.

Det er det bare arbeidsgivere som gjør.

Jeg er veldig glad for å ha EBA med på laget.

 

Handelsstanden, med bedrifter som Nille og XXL, har gått foran.

Vi trenger også bygg- og anleggsbransjen for å få flere i jobb.

Kanskje får de sin første jobb hos dere.

Dere er en stor og viktig næring, som er godt egnet til å ta imot de som av ulike årsaker har havnet på utsiden av arbeidslivet.

Ikke minst fordi dere har mange ulike og varierte arbeidsoppgaver å by på, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i bransjen.

*

Helt til slutt:

Unge trenger ikke bare å ha en jobb.

De trenger gode forbilder også.

I arbeidslivet er det viktig at de møter et ordentlig og ryddig arbeidsliv.

Der lærer de å møte opp til avtaler, være en god kollega, føle gleden ved godt utført arbeid, og mye mer.

Bygg- og anleggsbransjen har alltid vært flinke til å ta inn folk med ulik bakgrunn.

Dagens arbeidsliv har høyere kompetansekrav enn før.

Barrierene for å komme inn i arbeidslivet om du har lite eller ingen utdanning, er høyere.

Skal vi lykkes, er det viktig å skape forutsigbarhet og trygghet for alle parter.

Det vil rekrutteringsavtalen bidra til.

Lykke til med konferansen.

Takk for meg.

***

Til toppen