Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva tenker regjeringen om fremtidig samspill mellom frivillig og kommunal sektor?

KS-konferanse 26. november 2013 "Frivillighetens deltakelse og medskaping i kommune-Norge

Takk for invitasjonen til å åpne denne viktige konferansen ”Frivillighetens deltakelse og medskapning i kommune-Norge”.

Jeg er glad for å møte dere som er opptatt av lokal frivillighet – selve grunnmuren for frivilligheten. Sentrale temaer for konferansen er; Hvordan utvikle samspillet mellom frivillig og kommunal sektor, dilemmaer i samarbeidet og inspirasjon for videre arbeid.

Frivillighet er et viktig satsingsområde for Høyre/Frp-regjeringen. Frivilligheten har en egenverdi i kraft av at den er frivillig, basert på noe annet enn offentlig og privat sektor. Frivillige organisasjoner, engasjement og  frivillig deltakelse er samfunnsbyggende. Frivillighet er noe annet enn et supplement, en betegnelse som ofte ble brukt at den forrige regjeringen. Frivilligheten er mye av basisen for Norge som samfunn. Jeg lovte å hilse fra kulturministeren og fortelle at veldig mange av intervjuene hun har gitt så langt har vært nettopp om frivillighet, så det er ingen tvil om at hun er frivillighetsminister.

Sundvollen-erklæringen slår fast under Regjeringens satsingsområde En enklere hverdag for folk flest at regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner. De økonomiske ordningene må styrkes, reglene bli enklere og byråkratiet mindre.

Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra. Frivilligheten skal være friere fra politisk styring, enn det den har vært de siste årene. Regjeringen vil legge mindre føringer på tilskudd og overføringer til frivillig sektor. Frivillige lag og organisasjoner skal selv styre retning og utvikling i sitt arbeid.

Kulturdepartementet har et (overordnet) koordinerende ansvar for statens forhold til frivillig sektor. Det betyr blant annet at Kulturdepartementet har ansvaret for de brede rammevilkårene for frivillig sektor.  Samtidig er det et sektoransvar for frivillighet, for eksempel, er Helsedepartementet ansvarlig for tilskudd og dialog med frivillige organisasjoner som jobber med helse.

Frivillighet Norge er en viktig aktør for å bedre frivillig sektors rammevilkår. Kulturministeren og jeg har allerede hatt et første møte med Frivillighet Norge, og ser frem til en tett og god dialog fremover.  

Regjeringen vil stimulere til økte inntekter og bidra til å gjøre hverdagen enklere for organisasjonene.  

Momskompensasjonsordningen har stor betydning for mange organisasjoner, lokalt, regionalt og nasjonalt. Med den foreslåtte økningen for ordningen i 2014 budsjettet vil ordningen nå være på 1,2 mrd. kroner i 2014. Over 16 000 lokale lag, regionale  og sentrale organisasjoner mottar midler fra ordningen. Dette er frie midler som det ikke kreves rapportering på. Regjeringen prioriterer videre arbeid med momskompensasjonsordningen , og ønsker å forbedre ordningen ytterligere, som det heter i Regjeringsplattformen.

Regjeringen vil at ”herreløs arv” skal tilfalle frivillige organisasjoner istedenfor staten. Arvelovsutvalget som  reviderer arveloven kommer med sin rapport i begynnelsen av neste år. Utvalget er bedt om å se på spørsmålet om det bør innføres en ordning som sikrer at herreløs arv kommer frivillige organisasjoner til gode.  

Regjeringen har i budsjettet for 2014 foreslått en økning i skattefradraget for gaver fra 12 000 til 16 800 kroner til frivillige organisasjoner.

Å heve grensen for lønnsoppgaveplikt  og arbeidsgiveravgiftsplikt er et annet område innenfor organisasjonenes rammevilkår som omtales i Regjeringsplattformen.  Det skal vi se nærmere på.

I tillegg til å bedre organisasjonenes rammevilkår vil regjeringen ha en sterkere satsing på kunnskap, også på frivillighetsfeltet. Derfor er det avsatt 1,5 mill. kroner mer til  forsknings- og utviklingsarbeid i budsjettet for 2014, enn det som ble foreslått av Stoltenbergregjeringen. Kulturdepartementet vil inngå kontrakt om et nytt fireårig forskningsprogram ”Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017”  nå i desember. Flere forskningsoppdrag vil lyses ut i årene som kommer. Forskningsprogrammet er et spleiselag mellom flere departementer og retter seg mot hele frivillig sektor. Programmet har et særlig fokus på

  • frivillig deltakelse,
  • utvikling og endringer i frivillig sektor og 
  • viktige inntekts- og finansieringskilder for organisasjonene.  

Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i frivilligheten. Lokale foreninger og lag er grunnmuren for lokal aktivitet og deltakelse. Jeg vil trekke frem to ordninger som Kulturdepartementet har ansvaret for som er viktig for økt deltakelse: frivilligsentralene og Frifond. Disse ordningene stimulerer til at enda flere gis muligheten til å delta i frivilligheten. Frifond når ut til et bredt spekter av organisasjoner, frittstående grupper og foreninger med ulike formål og aktivitetsgrunnlag. I 2013 er det samlede tilskuddet til ordningen 200 millioner kroner.

Selv om omfanget og mangfoldet av lokale foreninger og lag er på omlag 80 000, vet vi at en del ulike grupper opplever det som vanskelig å delta i frivilligheten. Høy inntekt, høy utdanning og tilknytning til arbeidslivet øker muligheten for deltakelse.  Sosiale forskjeller i deltakelse har økt de siste årene. De med lav inntekt og lav utdanning og innvandrerbefolkningen faller oftere utenfor. 

Regjeringen vil sikre at flere barn kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt .

Regjeringen vil endre utlendingsforskrifter slik at asylsøkere og andre uten innvilget oppholdstillatelse gis mulighet til å delta i ulønnet frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, idrettslag og lignende.  Å styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid, og styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrer- og flyktningekvinner i storsamfunnet er et annet viktig område.  

Samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og det offentlige har sterke og historiske tradisjoner, noe denne regjeringen vil føre videre. Som jeg nevnte i begynnelsen har kulturministeren allerede startet en dialog med Frivillighet Norge om rammevilkårene til frivillig sektor. Frivillighet Norge har også engasjert seg i samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor, særlig på områder der frivillige er aktører i samspill med sektordepartement, som Helse- og omsorgsdepartementet.   

Samarbeidsformene mellom kommuner og ulike typer foreninger foregår på ulikt vis. I mange kommuner er samarbeidet lite formalisert, mens det i andre kommuner er inngått formelle avtaler. KS og Frivillighet Norge er viktige aktører og pådrivere for økt samhandling mellom lokale lag og lokale myndigheter. Frivillighet Norge og KS inngikk en felles plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor i april 2013, og anbefaler lag og foreninger og kommuner om å inngå lignende avtaler på lokalt nivå. 

Kulturdepartementet har gitt 1 mill. kroner i støtte til KS som i samråd med Frivillighet Norge har gjennomført pilotprosjektet ”Innovative frivillighetskommuner”. Formålet har vært å styrke bred lokal samhandling, særlig knyttet til barn og unges deltakelse, erfaringene får vi høre om senere i dag.

For Høyre/Frp-regjeringen er det viktig å understreke at det er lokalt man kjenner sine muligheter og utfordringer best – derfor er det viktig i å ta utgangspunkt i det lokale og at det er mange måter å samhandle og samarbeide på. Kulturdepartementet ønsker en dialog med KS om spørsmål knyttet til lokal frivillighet.

Jeg vil avslutte med en historie som sto i Haugesunds Avis for en tid siden, om pensjonisten Haldis Alsaker som sykler rundt med middag hver eneste dag til de som trenger det. Dét er samfunnsbygging, dét er frivillighet, dét er lokale initiativer på sitt beste. Alsaker uttrykte det så fint: ”I januar blir det reklamert for mange kurs i slanking. Men du ser aldri et kurs i det å være gild med folk eller vise omsorg. Er det ikke det som betyr noe da?”

Ja, er det ikke det som betyr noe? Et vitalt samfunn trenger en levende frivillig sektor, hvor mennesker kan bruke sine evner og tid, for å skape et bedre liv for seg selv og andre. Vi skal fremfor alt styrke det frivillige Norge – alt det vi er god for og kan bidra til!

Lykke til med konferansen og takk for oppmerksomheten.

Til toppen