Hvordan få det indre energimarkedet til å fungere?

Rapport fra energiråd Bjørn Ståle Haavik, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen konkluderer med at det har blitt bedre konkurranse og flere valgmuligheter for forbrukerne i energimarkedet, men at mye gjenstår før det er et fullt ut integrert energimarked i Europa. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

Europakommisjonen konkluderer med at det har blitt bedre konkurranse og flere valgmuligheter for forbrukerne i energimarkedet, men at mye gjenstår før det er et fullt ut integrert energimarked i Europa. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

Det indre energimarkedet skal være med å skape økonomisk vekst og arbeidsplasser. I en melding som Europakommisjonen presenterte 15. november, går det frem at det er nødvendig med store investeringer i både produksjon, infrastruktur og lagring av energi for å kunne realisere det indre energimarkedet i EU som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen.

Manglende konkurranse, manglende implementering av EU-regelverk og nasjonale særtiltak i stedet for europeisk samarbeid gjør det vanskelig.

Les hele rapporten her.

Viktig for Norge
Utviklingen i EUs indre energimarked er viktig for Norge. Nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa, og Norge er fullt integrert i det nordiske kraftmarkedet som stadig knyttes nærmere kraftmarkedet i Vest- og Sentral-Europa. Norske aktører er aktive i utarbeidelsen av energinettregler og Norge deltar i regionale grupper som vurderer hva som skal være prioriterte infrastrukturprosjekter i vår region. 

I meldingen om det indre energimarkedet har Europakommisjonen lagt fram en handlingsplan med 22 tiltak der det er satt opp ansvarlige aktører og tidsplan for hvert av tiltakene. Kommisjonen skal vurdere fremdriften i tiltakene i 2014. Oppfølging av tiltakene skal forankres i EUs planprosedyre for generell økonomisk politikk; Det europeiske semester. Norge er godt posisjonert i forhold til mange av forslagene fra Kommisjonen.

Flere valgmuligheter
Et fremskritt som beskrives i meldingen er at konkurransen i energimarkedene har blitt større og at mange forbrukere har fått flere valgmuligheter slik at de kan bytte leverandør og spare penger. Det har også blitt gradvis større markedskoplinger mellom regioner, noe som har ført til større konkurranse i gassmarkedene, og lavere pris og bedre tilgang på gass.

Mens dette er noen av de positive utviklingstrekkene, legger ikke Kommisjonen skjul på at det må gjøres mer for å oppnå den planlagte fullføringen av det indre energimarkedet innen 2014. Blant annet er det en manglende, eller mangelfull, implementering av energilovgivning knyttet til det indre markedet i et flertall av EUs medlemsland.

Et annet problem som påpekes av Kommisjonen er at det kun er ni medlemsland som ikke har en eller annen form for statlig regulerte energipriser. Dette hemmer ifølge meldingen konkurranse og investeringer, utvikling av nye tjenester og fører til ineffektivitet og overforbruk. Det er også et problem at mange forbrukere ikke klarer å orientere seg i energimarkedet og ikke er i stand til å skifte til billigere strømleverandører.

Kommisjonen synliggjør i tillegg flere andre områder hvor det må forbedringer til for å kunne implementere det indre energimarkedet.

Les hele rapporten her.

Les også:
Energi i endring