Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan lykkes med bosetting av flyktninger?

Statsråden tale på KS Agenda sin konferanse om bosettings av flyktninger, 17. februar 2015

Kjære alle sammen, 

Takk for innsatsen i året som har gått.

Først vil jeg starte med å si takk for det gode samarbeidet som gjorde at 2014 ble det beste bosettingsåret på 20 år. Bosettingen av flyktninger har økt fra om lag 5 500 flyktninger i 2011 til 7 784 i 2014. Antallet bosatte i 2014 er på et historisk høyt nivå, nesten 19 % flere enn i 2013. Tusen takk for deres innsats her. 

Økningen har vi fått til på grunn av godt samarbeid i alle ”ledd” i bosettingsarbeidet. Ordførere, rådmenn, fylkesmenn, flyktningskonsulenter i kommunene og frivillige må jobbe sammen for at vi skal kunne nå felles mål om rask bosetting og god integrering av flyktninger som har fått vedtak om opphold. Bosetting av flyktninger er ikke en ”dugnad”, men en permanent oppgave for kommunene. 

For at vi skal fortsette å få gode resultater, må vi fortsette å utveksle erfaringer, som vi gjør på denne samlingen. Jeg tror det er avgjørende for at vi skal lykkes med bosettingsoppgaven. Det er viktig med gode arenaer der alle som arbeider på feltet møtes og utveksler informasjon og erfaringer. 

Tiltak

Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å øke bosettingen og forbedre integreringen. I tillegg til å invitere alle kommuner til å bosette, har vi

  • Inngått ny samarbeidsavtale med KS
  • Økt integreringstilskuddet med til sammen 300 mill. kroner i 2014 og 2015. Dette innebærer at staten i 2015 dekker om lag 90 % av kommunenes kostnader til bosetting og integrering.
  • Økt tilskudd til utleieboliger med 180 mill. kroner i 2014 og 2015. 

I Hordaland og Østfold har vi satt i gang et prosjekt der fylkesmennene skal bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom kommunene om bosetting av flyktning. I høst arrangerte vi bosettingsmøter i Oslo, Bodø og Stavanger, der jeg møtte representanter fra over 50 kommuner. Der fikk jeg mange gode innspill om hvordan bosettings- og integreringsarbeidet i kommunene fungerer. Flere utfordringer og problemer ble nevnt. Blant annet mangel på boliger, individuelle forskjeller som gjør opplæring i norsk og samfunnsfag krevende, og økonomiske rammebetingelser. Som en arena for erfaringsutveksling og dialog har disse møtene vært svært nyttige.  

Hva kreves av oss i 2015?

Bosetting og integrering av flyktninger er en oppgave kommunene kommer til å jobbe med hvert eneste år framover. Jeg oppfordrer dere alle til å være med å ta det ekstra taket – i år som dere gjorde i fjor. I 2015 er det behov for å bosette om lag 12 700 flyktninger. Dette tallet inkluderer både de som sitter og venter i mottak i dag og asylsøkere som får innvilget opphold i løpet av året.   

Et stort antall flyktninger med opphold som er i mottak, er som regel et uttrykk for at bosettingen går for sakte. I dag er dette tallet 5 000. Målet bør være under 2 000. Da vil IMDi ha fleksibilitet til å finne riktig bosettingskommune, mange mottak vil kunne avvikles, og flyktningene vil komme raskere i gang med sine nye liv. 

Samarbeidsavtalen med KS sier at vi skal klare å bosette 10 000 flyktninger i 2015. Dersom vi ikke klarer å bosette mer enn prognosen på 8 000 i 2015 vil enda flere vente i mottak ved utgangen av året (mer enn 6 000 ved utgangen av 2015). Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet vi gjør. Unødig lange opphold i mottak er et tap både for den enkelte og for oss som samfunn.  

God integrering

Det er viktig å se bosetting og integrering i sammenheng. Med et godt introduksjonsprogram kan flyktningene komme ut i arbeidslivet og bli en ressurs som bidrar positivt til samfunnet. Vi ser at det er stor variasjon i kommunene - både når det gjelder hvor mange den enkelte kommune bosetter og hvor mange deltakere i introduksjonsprogrammet som går direkte over til arbeid eller utdanning. 

I de ”beste” kommunene går ca. 90 % direkte over til arbeid eller utdanning. Hammerfest og Lørenskog, som holder innlegg her i dag, er noen av kommunene med best resultater på introduksjonsprogrammet i landet. 

For tre uker siden var jeg på besøk i Karmøy kommune. De har de siste årene hatt gode resultater og fikk i fjor prisen som årets introduksjonsprogramkommune av IMDi. Det denne kommunen gjør som er bra kan sies veldig enkelt. De ser den enkelte personen og dennes styrker og svakheter. Og det er den enkeltes behov som er utgangspunktet for den kvalifiseringen kommunen gir. 

Det er viktig å dele erfaringer med hverandre og høre hva det er de kommunene som lykkes best med introduksjonsprogrammet gjør. Et godt introduksjonsprogram er nøkkelen til god integrering. Det er også nøkkelen for flyktninger til å komme raskest mulig ut i arbeid eller utdanning og få ta i bruk sine ressurser. 

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner, etater som NAV, voksenopplæringen og  flyktningtjenesten og næringslivet er også viktig. Lillehammer, som jeg besøkte forrige uke, er en kommune som trekker frivilligheten aktivt inn i integreringsarbeidet.  Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund, vil fortelle dere om sitt arbeid senere i dag. Jeg oppfordrer dere til å satse på og videreutvikle slike samarbeid.  

Vi fortsetter med stor kraft i 2015

  • Vi skal arrangere bosettingsseminarer forskjellige steder i landet,
  • Vi har satt i gang en evaluering av introduksjonsordningen, med sikte på å gjøre den bedre.
  • Sammen med kunnskapsministeren og arbeidsministeren jobber jeg med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Målet med denne er å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke anerkjent kompetanse. 

Forslag til endringer i introduksjonsloven har vært på høring. Vi ønsker å skjerpe krav til opplæring for innvandrere for å få flere til å gjennomføre introduksjonsprogrammet og for å øke kvaliteten. Initiativet til å starte opplæringen skal overføres fra den enkelte innvandrer til kommunen, noe vi håper vil øke deltakelsen, spesielt for kvinner. Forslag til endringer i lovverket vil fremmes for Stortinget før sommeren. 

Det blir gjort mye og godt arbeid i kommunene og i forskjellige organisasjoner, og det er jeg veldig glad for. Mitt mål er at den positive kurven fra 2014 skal fortsette oppover de neste årene. Men jeg klarer ikke nå dette målet uten dere. Jeg vil lytte til kommunene om hva som skal til for at vi kan bosette enda flere flyktninger i 2015. Ved å lære av hverandre tror jeg vi vil klare det. 

Jeg ønsker dere fortsatt lykke til med dagens seminar. 

Takk.

Til toppen