IEA la frem oljemarkedsrapport i Oslo

I samarbeid med Det internasjonale energibyrået (IEA) arrangerte OED tirsdag morgen et åpent seminar i Oslo for et 100-talls markedsanalytikere og andre interesserte.

På seminaret presenterte lederen for IEAs oljemarkedsavdeling Neil Atkinson og senioranalytiker Toril Bosoni byråets projeksjoner for etterspørsel, tilbud og handel de neste frem år fra rapporten Oil 2018. 

 IEA presentasjon
Toril Bosoni og Neil Atkinson presenterer Oil 2018. Foto: OBE/OED

Etter IEAs presentasjon fremførte oljeanalytiker Torbjørn Kjus fra DNB Markets sitt syn på oljemarkedet, før Atkinson, Bosoni og Kjus sammen deltok i en paneldiskusjon ledet av avdelingsdirektør Morten Anker fra OED.

Noen hovedpunkter i IEAs presentasjon: 

·         Forventninger om fortsatt solid global økonomisk vekst gir robust etterspørselsvekst etter olje. Gjennomsnittlig årlig etterspørselsvekst på 1,2 millioner fat per dag (mfd) de neste fem år. I 2023 vil globale oljeforbruk være 6,9 mfd høyere enn i 2018. Halvparten av etterspørselsveksten kommer fra Kina og India.

·         Vekst i forbruket av petrokjemiske produkter er den viktigste bidragsyter til vekst i oljeforbruket, og står for 25% av økningen.

·         Fall i investeringene som følge av prisfallet i 2014 vil kunne ha konsekvenser for markedsbalansen mot slutten av 5-års perioden. Hvert år faller produksjonen fra felt i produksjon med anslagsvis 3 mfd. Det tilsvarer årlig produksjon fra hele Nordsjøen. Ny produksjon må erstatte dette bortfallet samt økningen i etterspørselen. Utenom USA, har det vært få tegn til økte investeringer. IEA uttrykker bekymring for at investeringene nå kan være for lave til å møte etterspørselen på et senere tidspunkt.

·         Amerikansk skiferoljeproduksjon fortsetter å øke, og det forventes at denne vil bidra med 3,7 mfd i økt kapasitet frem mot 2023. Det utgjør er mer enn 50% av den totale globale kapasitetsutvidelsen frem mot 2023.

·         For Opec samlet forventes ingen vesentlig kapasitetsøkning, og IEA uttrykker bekymring for mindre ledig kapasitet og derved større prisutslag ved eventuelle produksjonsbortfall.

·         Brasil, Canada og Norge forventes også å bidra til økt produksjon. For andre land og regioner som produserer konvensjonell olje, vil produksjonen være avtagende.

IEAs presentasjon 

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus fra DNB Markets

 

Til toppen