Ikke enighet om beregning av CO2-belastningen av drivstoff

Europakommisjonens komité under drivstoffkvalitetsdirektivet møttes 23. februar i Brussel for å stemme over et forslag til beregningsregler for CO2-belastningen av drivstoff. Det ble ikke oppnådd enighet i møtet. Saken går nå videre til EUs miljøvernministre. Norge sendte innspill forut for møtet som blant annet pekte på behovet for nærmere utredninger.

I henhold til direktivet om drivstoffkvalitet som ble revidert i april 2009 skal det fastsettes en metode for å beregne utslipp av drivhusgasser fra drivstoff. Utslipp i hele livsløpet, også produksjon, skal tas med. Kommisjonen har foreslått å sette standardverdier for ulike typer drivstoff. Metoden og standardverdiene er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen. Norge deltar derfor i prosessen.

Analysere konsekvenser
Europakommisjonen la i oktober 2011 frem forslag til gjennomføringsregler for mer klimavennlig drivstoff.  Sentralt i forslaget står standardverdier for ulike typer petroleumsprodukter, også oljesandprodukter. Disse verdiene skal brukes når operatørene skal dokumentere at de når målet om redusert CO2-intensitet i drivstoffkvalitetsdirektivet.

Forslaget følges opp i komitémøter under direktivet som ledes av Kommisjonen og hvor medlemslandene og EFTA/EØS-landene møtes. Det norske innspillet til komitéen legger vekt på viktigheten av å utrede i større grad konsekvensene for myndigheter og industrien av forslaget enn det som foreligger i forslaget. Dette er i tråd med hva en rekke medlemsland i EU også mener.

Norge peker også på at det bør kunne skilles mellom ulike typer petroleumsprodukter siden mengden CO2 de slipper ut i livsløpet er svært forskjellig. Videre ønsker Norge en klargjøring av reglene for handel med utslippsreduksjoner.

Videre prosess
Det har vært utfordrende å komme til enighet om standardverdier for CO2-utslipp fra drivstoff. Komiteen 23. februar klarte ikke å få nødvendig flertall verken til å avvise eller støtte Kommisjonens forslag. Forslaget går derfor videre til Rådet i konstellasjonen av miljøvernministrene i EU. De vil mest sannsynlig behandle saken på sitt møte i midten av juni. Dersom ikke Rådet stemmer ned forslaget skal Europaparlamentet også behandle saken.

Det norske innspillet til drivstoffskvalitetsgruppen kan leses her.

Til toppen