Ikke grunnlag for å stanse Tysvær vindkraftverk

Olje og energidepartementet har i dag redegjort for den rettslige gjennomgangen av Tysvær vindkraftverk i et brev til Tysvær kommune. Vurderingene er gjort ut fra energilovgivningen og forvaltningslovens krav.

Departementets gjennomgang og undersøkelse av vedtakene som er fattet om vindkraftverket er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak og etter forespørsel fra Tysvær kommune.

Konklusjonen er at det ikke foreligger feil eller mangler som gjør at det vil være rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelige ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene som konsesjonsmyndighetene har fattet om vindkraftverket.

Departementet har inngående vurdert om saksbehandlingen og kunnskapsgrunnlaget ved de enkelte vedtak har vært tilstrekkelig.

- Gjennomgangen viser at vedtakene i saken om Tysvær vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket. Jeg håper denne gjennomgangen kan bidra til at det blir aksept for at konsesjonen er gitt på lovlig grunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Her kan du lese hele brevet til Tysvær kommune.