Ikke negativ særbehandling

I Dagsavisen 10. august påstår Idar Kreutzer i Finans Norge at «finansnæringen allerede betaler svært mye skatt» og at innføring av en finansskatt vil føre til en «negativ særbehandling» av finansnæringen. Dette fortjener en kort kommentar, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagsavisen i dag.

Finansiell sektor beskattes i utgangspunktet som annen næringsvirksomhet. Selskaper ilegges skatt på sitt overskudd. Ettersom finansnæringen er en stor og svært lønnsom næring, betaler den derfor relativt sett mye selskapsskatt sammenlignet med andre næringer.

Et viktig unntak fra det generelle regelverket er at finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift. Merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester er bredt og omfatter kjerneområdene innenfor bank, forsikring og verdipapirhandel. Dette innebærer at det ikke ilegges merverdiavgift på en hoveddel av finansinstitusjonenes omsetning. Verdien av denne positive særbehandlingen av finansnæringen ble anslått til om lag 8 milliarder kroner i 2014.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres finansskatt fra 2017. Dette er en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og må sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift. Dette er altså ikke en «negativ særbehandling» av finansnæringen, men en skatt som delvis skal motvirke dagens positive særbehandling. Regjeringens vil legge frem et konkret forslag til finansskatt i statsbudsjettet for 2017.