Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ikrafttredelse av forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) trer i kraft 1. januar 2014.

FOSA gjennomfører EUs direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk rett. Formålet med direktivet er å etablere en ny europeisk lovgivningsramme for inngåelse av kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet, herunder å etablere et effektivt europeisk marked for forsvarsmateriell og samtidig bidra til en konkurransedyktig europeisk forsvarsindustri.

Direktivet om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser bygger i stor grad på EUs direktiv 2004/18/EF om anskaffelser i klassisk sektor som er gjennomført i lov om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser. Den nye forskriften er derfor i vesentlig grad lik forskrift om offentlige anskaffelser (FOA).

FOSA inneholder imidlertid særtilpasninger og bestemmelser som kommer i tillegg til FOA. Disse skal ivareta de særlige behov som gjør seg gjeldende på forsvars- og sikkerhetsområdet. I hovedtrekk gjelder dette:

  • Det er adgang til å bruke prosedyreformen konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring som en standard prosedyreform.
  • Bestemmelser skal sikre at sensitiv informasjon forblir beskyttet mot uvedkommende.
  • Bestemmelser om forsyningssikkerhet skal imøtekomme oppdragsgivers behov for sikret levering.
  • Rammeavtaler er gitt en i utgangspunktet maksimal varighet på inntil 7 år, mot 4 år i direktivet for klassisk sektor.

I praksis antas regelverket å få særlig betydning for Forsvarsdepartementet med underlagte etater. I tillegg vil det få betydning for andre offentlige myndigheter som gjennomfører sikkerhetsanskaffelser, som for eksempel i justissektoren.

Forskriften er publisert på lovdatas hjemmeside: http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-04-1185

Til toppen