Gjennomgang av tildelinger til International Law and Policy Institute

Utenriksministeren ba i desember 2016 Utenriksdepartementets Sentrale kontrollenhet foreta en full gjennomgang av alle tildelinger til International Law and Policy Institute (Ilpi) fra 2009 og fremover.

Rapporten fra Sentral kontrollenhet er nå fullført. I tillegg til gjennomgangen av tildelingene til Ilpi er det også foretatt en stikkprøvegjennomgang av tilskudd til kommersielle aktører. Sentral kontrollenhet har foretatt en gjennomgang av departementets forvaltning av tildelinger til Ilpi i lys av gjeldende lover, forskrifter, regelverk, instrukser og rutiner, slik de gjaldt på de aktuelle tidspunktene.

I tillegg inneholder rapporten en oversikt over planlagte og iverksatte tiltak knyttet til utfordringene i tilskuddsforvaltningen. Rapporten gir også tilrådinger.

Rapporten er oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter anmodning fra komiteen.

Til toppen