Historisk arkiv

IMF takker Norge for lånetilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det internasjonale valutafondet (IMF) sendte i dag ut en pressemelding der administrerende direktør Christine Lagarde takker for at Norge tilbyr lån til IMF. Norge har tilbudt IMF et lån på inntil 6 mrd. SDR, tilsvarende om lag 53 mrd. kroner.

Det norske tilbudet forutsetter en større internasjonal innsats for å styrke IMFs utlånskapasitet. Flere land er nå i ferd med å konkretisere sine bidrag. Finansminister Sigbjørn Johnsen reiser denne uken til Washington DC for å delta på vårmøtene i IMF, der denne saken står på dagsorden.

- En bred internasjonal enighet om å styrke IMFs utlånskapasitet er innen rekkevidde. Jeg håper dette kan komme på plass i løpet av få dager. Det er naturlig at Norge bidrar. Vi har sterk interesse av internasjonal økonomisk og finansiell stabilitet, samt betydelige internasjonale reserver, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Mange av Norges nære handels- og samarbeidspartnere er nå i en økonomisk vanskelig situasjon. Arbeidsledigheten er høy i mange land, særlig blant ungdom. Det er viktig med en bred innsats som kan skape ny vekst og sysselsetting, sier Johnsen.

Mer om lån til IMF
Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte 21. desember 2011 et brev til administrerende direktør Christine Lagarde i IMF med tilbud om å stille inntil 6 mrd. SDR til disposisjon for organisasjonen gjennom en bilateral låneavtale, gitt Stortingets samtykke. Beløpet tilsvarer om lag 53 milliarder kroner med dagens valutakurser. Det vil representere en dobling av Norges samlede låneramme til IMF.

De norske lånemidlene vil bli stilt til disposisjon for IMFs generelle utlånsvirksomhet. Dermed blir de tilgjengelige for alle IMFs medlemsland og ikke øremerket en bestemt region eller gruppe av land.

Tilbudet gjelder en bilateral låneavtale som IMF kan trekke på over tid og ved behov. Hvert trekk vil ha en egen tilbakebetalingsplan. Sikkerheten for lån til IMF er meget god. Det er presedens for at IMF får tilbakebetalt sine fordringer før andre kreditorer. De 187 medlemslandene i IMF er i tillegg solidarisk ansvarlig for tilbakebetaling av bilaterale lån, som det Norge nå stiller med. Avkastningen på trukne beløp under lånerammen vil være SDR-renten. Den er en sammenveiing av kortsiktige statspapirrenter i amerikanske dollar, euro, britiske pund og japanske yen.

Les også
Pressmelding fra IMF
Brev fra finansminister Johnsen til IMF-direktør Lagarde
Brev fra IMF-direktør Christine Lagarde