Historisk arkiv

Pandemi og skole, studie- og barnehagestart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet følger nøye med utviklingen av pandemien og ser på hvordan skoler, barnehager, SFO og høyere utdanningsinstitusjoner kan forberede seg.

Informasjon til sektorene
Helsedirektoratet sender ut plakater til barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner om hvordan de kan redusere faren for smitte av influensa A.
Til plakaten

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet sendte i juni ut brev til fylkesmennene om pandemiberedskap i barnehagesektoren og opplæringssektoren, der man ba fylkesmennene kartlegge og vurdere av hvor godt de kommunale beredskapsplanene dekker situasjonen der en influensapandemi fører til høyt sykefravær blant ansatte i barnehage- og opplæringssektoren. 
Til brevet

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er i dialog med Helsedirektoratet for å vurdere behovet for andre tiltak og mer målrettet informasjon.

Ansvar
Skole- og barnehageeier skal påse at virksomheten har etablert et system for best mulig å forebygge sykdom og har ansvar for at de ansatte gis relevant og tilstrekkelig opplæring i dette.  

Leder i skole og barnehage er ansvarlig for at elever og barn vernes mot eventuelle helseskader, og iverksetter de tiltak som er nødvendig (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler). 

Helsemyndighetene har hjemmel til å stenge barnehager og skoler. Mulige konsekvenser av dette vil måtte vurderes fortløpende.

Lenker
www.pandemi.no - helsemyndighetenes nettsted om pandemisk influensa i Norge.
www.udir.no/beredskap - Utdanningsdirektoratets sider om beredskap og krisehåndtering

Høyere utdanning
I tråd med Nasjonal pandemiplan sendte Kunnskapsdepartementet 5. mai  brev til alle underliggende etater og høyere utdanningsinstitusjoner hvor virksomheten ble bedt om å etablere en pandemiplan for å forebygge smittespredning og sykdom ved et eventuelt pandemiutbrudd. 

Lenke til regjeringen.no sin samleside om pandemi