Initiativ til nordisk samarbeid om vertslandsregulering

Finansminister Siv Jensen møtte i dag sine nordiske kolleger til finansministermøte i Oslo. Et viktig tema på dagsorden var boligmarkedene i Norden og finansmarkedsregulering.

Finansminister Siv Jensen møtte i dag sine nordiske kolleger til finansministermøte i Oslo. Et viktig tema på dagsorden var boligmarkedene i Norden og finansmarkedsregulering. - Vi ønsker å fortsette arbeidet for likere regler for alle banker som driver virksomhet i Norge. Jeg har tatt initiativ til at det skal utarbeides et notat om vertslandsregulering som kan behandles på neste nordiske finansministermøte, sier finansminister Siv Jensen.

Nordisk finansministermøte i Oslo. Fra venstre finansminister Siv Jensen, finansmarkedsminister Peter Norman (Sverige) og finansminister Bjarni Benediktsson (Island). (Foto: Eva Karin Rabben/Finansdepartementet)

-De nordiske landene har i dag et godt samarbeid på finansmarkedsområdet, både på departements- og tilsynsnivå. Vi ser at det er rom for at de nordiske myndighetene kan styrke sitt samarbeid om bl.a. de nye kapital- og likviditetskrav med særlig vekt på større grad av vertslandsreguleringen. Det er også i tråd med anbefalingene fra den nordiske arbeidsgruppen med medlemmer fra finansdepartementene i Norden som pekte på at det kan være en fordel med større grad av vertslandsregulering.

Likere regler for alle i det enkelte land (vertslandsregulering) vil også gi likere konkurransevilkår (level playing field) på det enkelte nasjonale marked. Særlig er det viktig at alle banker som opererer i et land, bruker de risikovektene som benyttes i det landet, og som er tilpasset risikoen i dette landet. Det samme gjelder kravene til motsyklisk kapitalbuffer.

- For meg er det viktig med gjensidig anerkjennelse av risikovektene for boliglån og motsyklisk kapitalbuffer. Det må legges til grunn at det er myndigheten i det enkelte land som er best egnet til å vurdere de makroøkonomiske forholdene og risiko ved utlån i landet, sier finansminister Siv Jensen.

- Jeg har videre tatt opp viktigheten av en god løsning på innskuddsgarantisaken.

EØS-tilpasningen til EUs tilsynsbyråer, bankunion og krisehåndteringsdirektivet har også vært sentrale temaer på møtet, sier finansministeren.

Les også pressemelding fra Nordisk råd: Tecken på ljusning i Nordens ekonomier

Til toppen