Midlertidig startavskrivning for investeringer i maskiner innføres

EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, har i brev 20. juli 2020 godkjent innføring av 10 prosent ekstra startavskrivninger for maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d). Tiltaket ble notifisert ESA den 15. juli 2020.

Formålet med denne midlertidige regelen er å stimulere til nye investeringer i 2020 og skape vekst i økonomien etter virusutbruddet i Norge.

Muligheten for forhøyet avskrivning vil gjelde driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir ervervet fra og med i dag, 20. juli  2020, og til og med 31. desember 2020. Det er videre et vilkår at driftsmiddelet ikke er ervervet fra nærstående slik dette er definert i skatteloven § 6-41 femte ledd.

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020 vedtok Stortinget en hjemmel i skatteloven § 14-43 femte ledd for Finansdepartementet til å gi bestemmelser om hvordan det midlertidige tiltaket med startavskrivning nærmere skal reguleres.

For at tiltaket skal være i tråd med Europakommisjonens midlertidige retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med koronasituasjonen, vil Finansdepartementet begrense støtten til det enkelte foretak til 800 000 euro. Dette gjennomføres ved at maksimalt 1 600 millioner kroner kan danne grunnlag for forhøyet startavskrivning per foretak. I tillegg stilles det som utgangspunkt vilkår om at støtte ikke kan gis til foretak som allerede 31. desember 2019 var i økonomiske vanskeligheter, som definert i artikkel 2 i Gruppeunntaksforordningen. ESA åpner imidlertid for at støtte likevel kan gis til foretak som oppfylte kriteriene for å bli regnet for være «i vanskeligheter» den 31. desember 2019, med følgende forutsetninger:  Foretaket regnes som en «liten» eller «svært liten» bedrift etter vedlegg 1 i Gruppeunntaksforordningen, og foretaket er ikke under konkursbehandling eller har mottatt krisestøtte eller omstruktureringsstøtte.

Finansdepartementet vil fastsette den formelle forskriften senere og sørge for at det etableres rutiner for rapportering i tråd med gjeldende regler for offentlig støtte i form av startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d.

Avskrivninger for skip, rigger mv.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 67 S (2019–2020) og Innst. 216 S (2019–2020) anmodet Stortinget regjeringen om å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 prosent og komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020. I revidert nasjonalbudsjett anbefalte regjeringen at forslaget ikke skulle gjennomføres. Finansdepartementet mener forslaget vil komplisere skattesystemet og medføre potensielt høye administrative kostnader målt opp mot fordelen som støttemottakerne vil oppnå. Finansdepartementet foreslo likevel at det fikk hjemmel til å kunne gjennomføre tiltaket, hvis nærmere vurderinger skulle tilsi det.

Finansdepartementet har videre vurdert noe nærmere kravet om at tiltaket bare skulle gjelde skip som er anskaffet fra og med en bestemmelse om økt avskrivningssats trer i kraft. Et slikt kriterium vil vært nødvendig blant annet av EØS-rettslige hensyn, for at tiltaket skulle kunne oppnå det ønskede formålet om å utløse ekstra investeringer.

Etter nærmere vurderinger av hva som skulle ha blitt regnet som «nyanskaffede skip», mener Finansdepartementet at det ville vært nødvendig å avgrense tiltaket til skip som er besluttet anskaffet fra og med ikrafttredelsestidspunktet for bestemmelsen. Ettersom det normalt tar mer enn seks måneder å bygge et skip, vil det ikke være noen nybygg som er besluttet anskaffet etter at en slik bestemmelse hadde trådt i kraft, og som ville ha blitt levert til kjøper innen utgangen av 2020. Det ville dermed vært et svært begrenset omfang av investeringer som kunne ha benyttet økt avskrivningssats for skip i nærskipsfart i 2020.

Finansdepartementet fastholder dermed vurderingene som ble lagt frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og tar derfor ikke sikte på å innføre tiltaket gjennom forskrift.