Nordisk råds 69. sesjon

Statsminister Erna Solbergs innlegg i temadebatt med de nordiske statsministrene om Norden som verdens mest integrerte region i Nordisk råds 69. sesjon i Helsingfors i Finland, 31. oktober 2017.

President,

Kolleger,

Kjære nordiske venner;

La meg først få benytte denne muligheten til å gratulere Finland med 100-årsjubileet.

I et århundre har finnene, i motgang og medgang, bygget landet i fellesskap.

I Norden har vi et verdifellesskap og et interessefellesskap.

Vi har i stor grad en felles forståelse av de overordnede samfunnsutfordringene.

Vi søker å legge til rette for at hvert menneske skal kunne realisere sitt fulle potensiale.

Og vi deler et ønske om å bruke det nordiske samarbeidet til å bygge trygge og bærekraftige velferdssamfunn.

Ambisjonen uttrykt under de nordiske statsministrenes møte på Åland i fjor er krystallklar: Norden skal være verdens mest integrerte region.

Men hva må til for å skape verdens mest integrerte region?

I det norske formannskapsåret har vi lagt vekt på at det nordiske samarbeidet skal levere resultater som merkes i hverdagen for deg og meg.

Nordiske borgere er mobile.

Vi studerer, arbeider og pendler på tvers av nasjonale grenser.

Dette skaper tidvis byråkratiske utfordringer og frustrasjon hos borgerne.

Forebygging og fjerning av grensehindre er derfor et viktig tiltak som skaper arbeidsplasser, styrker konkurransekraft og bidrar til vekst.

Men styrking av nordisk integrasjon må også sees i et videre perspektiv.

President

Det er kanskje et paradoks at knapt noe har gjort så mye med nordisk mobilitet som EU-samarbeidet.

Da EØS-avtalen trådte i kraft og Sverige og Finland ble EU-medlemmer, ble den nordiske bevegelsesfriheten for personer også utvidet til varer, tjenester og kapital.

Gjennom EU og EØS har vi fordypet samarbeidet innen klima og energi, forskning, arbeidstakerrettigheter og digitalisering.

Dette er perspektiver vi må ha med oss når vi diskuterer nordisk integrasjon.

Norden er en del av Europa.

Nordisk samarbeid skjer også i en europeisk ramme.

President

Norges vektlegging av «Norden i Europa» i årets formannskap er nettopp et svar på dette, og en oppfølging av at Finland satte «mer nordisk nytte i EU» på dagsorden i 2016.

Norden deler de samme grunnleggende interessene i et sterkt og velfungerende Europa, enten vi er EU-medlem eller EFTA-/EØS-medlem.

Ikke minst når Europa står i en krevende brytningstid er det viktig med et tydelig Norden som støtter opp om europeisk samhold og samarbeid.

Og vi opplever at stadig flere ser til Norden.

Når Storbritannia trekker seg ut av EU.

Når Frankrike setter sosial reform på dagsorden.

Eller når Tyskland søker et nytt verdifelleskap og fornyet konkurransekraft i Europa.

Det gir muligheter.

Innenfor klima og miljø ser vi at nordiske løsninger blir europeiske løsninger.

Vi ser at energiunionen utvikler seg med inspirasjon fra det nordiske kraftmarkedet.

Innenfor marin forsøpling og klima tar Norden ofte en lederrolle. 

Nordisk forskning og innovasjon er av høy kvalitet og flere nordiske byer er blant de «smarteste» og mest miljøvennlige i verden.

I april samlet vi de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering til konferansen «Digital North» i Oslo.

Digital integrasjon vil prege Europa og vår egen region.

Her møtes omstillingsagendaen og den europapolitiske agendaen med full kraft.

Med godt regionalt samarbeid kan vi utvikle vår konkurransekraft videre, og sette tonen for europeisk samarbeid på dette området.

Vi arbeider også mer målrettet enn noen gang med å samordne EU- og EØS-regler i de nordiske landene, slik at ikke ulik gjennomføring skal skape utilsiktede grensehindre eller hindre for vekst og mobilitet.

President

Nordisk integrasjon handler også om å bygge trygge rammer.

De siste årene har vi opplevd at kriser rykker nærmere.

Folkeretten utfordres. Vi opplever et mer selvhevdende Russland.

Konfliktene rundt Middelhavet får følger for sikkerheten i Europa.

Den midlertidige kontrollen som er innført ved flere av våre grenser, er en konsekvens av dette.

Selv om det er midlertidig, er grensekontroll ikke en ønskelig situasjon i en region som vil være verdens mest integrerte.

Uforutsigbarheten i utenrikspolitikken setter oss på nye prøver.

President

Tilliten innad i de nordiske samfunn er en viktig faktor for velferd og vekst.

Tilliten og samholdet i Norden gir oss spesielle forutsetninger for samarbeid. Tilliten gir også rom for mangfold.

Norden har som ambisjon om å være en foregangsregion i håndtering av demografiske endringer.

Når det gjelder eldre, når det gjelder helse, og når det gjelder måten vi integrerer og inkluderer nyankomne medlemmer i våre nordiske land.

Vi skal forebygge utenforskap.

Få regioner preges mer av håp og optimisme enn den nordiske. 

Vi er motstandsdyktige samfunn.

Vi har sterke institusjoner.

Vi har noe å bidra med når Europa testes.

I siste instans hviler legitimiteten til samarbeidet vårt på den merverdi det skaper for våre innbyggere. Det tror jeg vi skal klare også i fremtiden.

Tusen takk

Til toppen