Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innlegg på Norvegkonferansen 2013

Stavanger 29. oktober 2013

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens innlegg på Norvegkonferansen 2013, Stavanger, 29. oktober 2013.

(Sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen – takk for invitasjonen.

I de vel to ukene jeg har vært samferdselsminister har jeg fått merke at det er ett tema som opptar folk – og særlig journalister - mer enn noe annet. Nemlig bompenger. Det skjønner jeg godt. Det opptar meg også.

Innfallsvinkelen har vært FrPs påståtte løftebrudd: I valgkampen ble det lovet at det skulle bli slutt på bompenger hvis FrP kom i regjering. Etter to uker har det ennå ikke skjedd, og spørsmålet er: Er folk blitt lurt. Nei, mener jeg.

I dag har jeg fått rikelig med tid til å utdype regjeringens tanker og planer for bompengefinansieringen framover. Det setter jeg pris på. Jeg skal snart komme inn på det, men først vil jeg si litt om hvilke visjoner regjeringen har på samferdselsfeltet generelt.

Viktig satsingsområde for regjeringen

Som dere helt sikkert har fått med dere: Samferdsel er et av de viktigste satsingsområdene for den nye regjeringen.

Hvorfor?

Ganske enkelt fordi god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn. Et godt veg- og jernbanenett og et effektivt system av havner til sjøs og i lufta er i dag avgjørende for å kunne ha et velfungerende samfunn.

Derfor vil vi nå satse massivt på å bygge ut samferdselsinfrastrukturen.

Målet er å gjøre det så bra at Norges infrastruktur blir et konkurransefortrinn for oss som nasjon.

Vi skal sørge for at folk og varer kan forflytte seg på enkleste og billigst mulige måte.

Næringslivserfaring

Hele mitt liv har jeg jobbet med ting som beveger seg, fra barndommen på min fars bensinstasjon, via rederibransjen og bilbransjen - i USA bodde jeg like utenfor selveste bilbyen Detroit. Hele mitt liv har jeg sett hvor viktig god infrastruktur er for at folks hverdag skal fungere.

Slik næringslivserfaring er det mange i regjeringen som har. Vi forstår problemene, vi vet hvor viktig det er å få varene raskt, enkelt og billig frem. Trolig vil det gjøre at vi ser ting litt annerledes.

Den rødgrønne regjeringen har gjort gode ting på samferdselssiden. Bevilgningene har økt – med enstemmig støtte fra Stortinget. Men vi vil enda mye mer. Vi vil bygge mer, bygge smartere, bygge raskere.

Og viktigst: Vi skal gjennomføre, ikke bare gjennom.

Det er en tid for alt. For samferdsel er tiden nå kommet for handling.

Mer helhetlig tilnærming

Regjeringen vil ha en helhetlig tilnærming til transportpolitikken. Vi skal bygge både jernbane og veg. Det er ikke noe enten-eller. Begge deler skal på plass – alt etter hvilken transportform som er hensiktsmessig.

Regjeringen vil følge opp Nasjonal transportplan 2014-2023 som ble vedtatt i Stortinget. Vi ønsker en balanse i samferdselssatsingen: Mellom distrikt og sentrale strøk på den ene siden, mellom veg og jernbane på den andre siden

Jernbane er flott der store menneskemengder pendler til og fra jobb. Men ikke alle bor slik at de kan ta toget til jobb. Da er det veg som gjelder, både med tanke på privatbilen og på buss, som er den klart viktigste delen av kollektivtrafikken.

I 2012 ble det for eksempel utført 133 millioner reiser med buss i Oslo og Akershus, mot 27 millioner reiser med tog.

Økning utover NTP der det er mest lønnsomt

Regjeringen vil øke satsingen på veg og jernbane utover det som er vedtatt i NTP.

På vegsiden vil vi investere denne økningen i de mest lønnsomme hovedvegene, det vil si veger i de mest befolkningstettet byområdene og de viktige stamvegene som knytter Norge sammen.

Mer effektiv vegbygging

Hva skal så til for å få fart på vegbyggingen her i landet? Til tross for økte samferdselsbevilgninger og stadig mer bruk av bompenger har utbyggingen gått sakte. Vi vil gjøre grep både på organiserings- og finansieringssiden.

Vegselskap: Det viktigste grepet vil være å etablere et eget utbyggingsselskap som kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvaret for store vegprosjekter.

Dette selskapet skal finansieres med egenkapital slik at det kan ta opp lån, og da med statlig garanti for å få best mulig betingelser. Deler av årsavgiften skal kunne øremerkes selskapet.

Målet er at et slikt selskap skal gi en mindre sårbar finansiering enn når man er avhengig av de årlige budsjettene. Dessuten tror vi at det vil være gunstig å ha et eget selskap som har utbygging som sin eneste oppgave, og kan fokusere kun på dette.

Så blir det selvsagt avgjørende å velge de riktige strekningene. Ikke alle vegstrekninger skal bygges ut gjennom selskapet – vegselskapet skal gi oss mulighet til å løfte fram de store prosjektene og slik legge til rette for mer vegbygging.

Redusere planleggingstiden, halvering et mål. Mer bruk av statlig plan. Innsigelser i planprosesser samordnes bedre.

OPS: Organisere større veg- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat-samarbeid brukes som gjennomføringsstrategi.

Infrastrukturfond: Etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til veg-, jernbane- og kollektivnettet, bredbånd og IKT-infrastruktur.

Øke bevilgningene: Investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veger, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.

Bompenger: Så – endelig – til dagens hovedtema: Bompenger.

FrP kjemper mot bompenger

FrPs løfte om å kjempe mot bompenger står fast. Det gjør vi – også i regjering. Med 16,3 prosent av stemmene har vi ikke fått fullt gjennomslag, men i Sundvolden-plattformen går det klart fram av bompengeandelen skal reduseres i nye vegprosjekter (gjelder i hovdedsak ikke bypakker og ferjeavløsningsprosjekter). Det er en stor seier for FrP, som i flere tiår har vært alene om å kjempe mot bompenger på Stortinget.

Bompenger er en økonomisk belastning for bilistene - en ekstra skatt som kommer på toppen av alt det bilistene må betale til staten.

Bomometer

TV2 har fått laget et bomometer, som viser hvordan bompengene kontinuerlig renner inn i statskassa. Hver eneste dag siden vi tok over for to uker siden er det krevd inn 20 millioner i bompenger.

Bomometeret er selvsagt laget for å latterliggjøre FrP, men jeg synes likevel det er en bra illustrasjon. Det viser hvor avsindig mye bompenger den forrige regjeringen har vedtatt, hvor enorme summer det er snakk om – og dermed hvor stort behovet er for å redusere denne summen.

Det er nettopp det FrP skal gjøre i regjering. Vi får ikke fjernet bompengene, men folk vi merke endringer. Framover skal bilistene måtte betale mindre i bompenger, ikke mer og mer, slik det ville blitt om FrP ikke satt i regjering.

Vi vil gjøre bompengeinnkrevingen så effektiv som mulig og dermed redusere summen folk flest betaler.

Vi skal:

  • Få ned bompengeselskapenes lånekostnader blant annet ved å vurdere statsgaranti for lånene. I dag tilbyr Statens pensjonskasse lån med rente på 2, 2 %, mens den gjennomsnittlige lånerenten for bompengselskapene er på 3, 4 %
  • Her kan det være potensial for å redusere lånekostnadene.
  • Jobbe for å redusere antall bompengeselskaper. Her pågår det som dere vet allerede et arbeid i departementet. Dette skal vi nå vurdere. Det viktigste er at bilistenes interesser blir ivaretatt. Deres kostnader skal ned!
  • Åpne for at nedbetalingstiden i bompengeprosjektene kan forlenges.
  • Sørge for at små vegprosjekter som ikke er knyttet til eksisterende vegpakker og som har en uforholdsmessig høy innkrevingskostnad ikke har bompengefinansiering.
  • Innføre obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy.
  • Obligatorisk bompengebrikke vil redusere bompengeselskapenes innkrevingskostnader, sikre inntektsgrunnlaget deres, og dessuten bidra til å skape mer like konkurransevilkår i transportnæringen (norske vs utenlandske transportører).
  • Det skal fastsettes en forskrift før ordningen kan tre i kraft. Departementet er i sluttfasen med dette arbeidet.
  • Gå gjennom dagens mangslungne takst- og rabattsystem for å få et enhetlig og mest mulig effektivt og brukervennlig system til beste for folk og næringsliv. Også dette pågår det et arbeid på i departementet.

Griper muligheten

Jens Stoltenberg har ved flere anledninger argumentert mot OPS og lånefinansiering i samferdselssektoren. "Det er dumt å kjøpe ting på avbetaling når man har penger på bok," var omkvedet.

Når man ser utover denne forsamlingen får man inntrykk av at ganske mange av Stoltenbergs samferdselsprosjekter var nettopp det – lånefinansiert, bare gjennom bompengeselskaper.

Som allerede nevnt: Framover skal ekstrakostnadene for bilistene reduseres. Vi snur ikke over natta, men folk vil merke forskjell – på lommeboka.

Allerede nå håper jeg de kan føle forskjell i måten vi tenker på.

Jeg gleder meg stort til jobben med å effektivisere samferdselssektoren. Nå har vi fått muligheten – jeg kan love dere at vi vil gripe den.

Takk for meg!

Til toppen