Stortinges behandling av Statsbudsjettet 2016 Prop 1S

Innlegg av Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

(Innst. 8 S (2015-2016), jf. Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016))

President,

Det var ikke måte på hvor galt det skulle gå med norsk landbruk ble det sagt når FrP og H- regjeringen overtok i 2013. Hvordan er nå ståa etter 2 år.

Grøntsektoren er en av landbrukets suksesshistorier, med sterk økning de siste årene. Næringen har vist en evne og vilje til omstilling som har vært formidabel i et krevende marked med økende import, krav om økt effektivitet for å holde kostnadene nede og skiftende forbrukerpreferanser. Produsentene i grøntsektoren hatt stått for en eventyrlig utvikling med stor vekst i antall produkter, økt mangfold, bedre kvalitet og økt profesjonalitet. For å legge til rette for større og mer effektive produksjoner i grøntsektoren har vi i jordbruksoppgjøret i 2014 og 2015 fjernet strukturdifferensieringen i arealtilskuddene til grønnsaker, frukt og bær, og gjort endringer i distriktstilskudd til frukt, grønt og poteter. Resultatet så langt er økt produksjon. Jeg vil gi ros til næringen selv som ser mulighetene og følger opp, bl.a. med etableringen av Grofondet på 100 mill. kroner, og som skal brukes til videre utvikling. 

President,

En annen suksesshistorie er produksjonen av lammekjøtt. Etter flere år med underdekning, er det nå markedsdekning av norskprodusert lammekjøtt. Produsentene har utnyttet mulighetene i markedet og jobbet målrettet og godt for å øke produksjonen. Tidligere i år ble det også inngått avtaler mellom norske produsenter og franske og sveitsiske delikatesseimportører om eksport av fenalår til salg i noen av Paris sine beste delikatessebutikker og restauranter. 

Gode inntektsmuligheter er en forutsetning for økt matproduksjon, og for at dyktige næringsutøvere og ungdom skal se på jordbruk som en fristende fremtidig arbeidsplass. Inntektsutvikling i jordbruket har det siste året vært større for jordbruket enn for andre grupper, stikk i strid med hva kritikerne hevdet ville skje for to år siden. Senest for to dager siden la NIBIO frem tall for 2014 som viste en svært god inntektsutvikling i jordbruket generelt og i kornsektoren spesielt. Vi vet at 2015 ble et enda bedre kornår med eventyrlig bra avlinger. Aldri før er det produsert så mye korn per dekar som i år.

President,

Et annet tegn på at det går godt i norsk landbruk, er at over 3000 melkeprodusenter ønsket å utvide produksjonen sin gjennom å kjøpe melkekvote i 2015. Sammenlignet med fjoråret, som også var godt, var det økt etterspørsel i nesten alle fylker, også i fylker der det tradisjonelt har vært liten etterspørsel. Dette er svært gledelig og viser en næring som har tro på fremtiden. Det er min klare oppfatning at budsjettforslaget for 2016 understøtter denne utviklingen.

Bøndene i Norge er flinke til å se mulighetene – og å utnytte dem. I en liten bygd i Sunnfjord i Sogn og Fjordane finner vi for eksempel Åmot Operagard. Den vesle gården tilbyr i dag en unik kombinasjon av gårdsovernatting, lokal mat og nyskapende kulturopplevelser, og fremstår som en av de mest unike og nyskapende reiselivsbedriftene i landet.  I 2014 hadde bedriften 4 årsverk sysselsatt og en omsetning på 4,5 mill. kroner er slik en viktig bidragsyter til økt sysselsetting og verdiskaping i et lite lokalsamfunn. Regjeringen har økt bevilgningene til Innovasjon Norge for å tilrettelegge for flere gründerbønder

Produksjon av trygg mat er en avgjørende forutsetning for en sterk nasjonal landbrukssektor. I internasjonal sammenheng er norsk dyrehelse i verdenstoppen. Det er viktig for mattryggheten. Friske dyr trenger også lite medisiner. Vi bruker derfor mindre antibiotika i husdyrproduksjonen enn de fleste andre land, og vi har lite antibiotikaresistens. Men vi hviler ikke på våre laurbær derfor styrker regjeringen forskningen, øker overvåkingen og har etablert en egen kompensasjonsordning for å redusere produksjonstapet for svineprodusenter som må avlive besetningen på grunn av MRSA. I tråd med budsjettforliket vil vi gjennomgå denne kompensasjonsordningen.

Med denne regjeringen har vi satt inn et nytt gir i kampen for bedre dyrevelferd. Vi har økt opprettet en egen seksjon i Mattilsynet, økt antallet tilsyn, gitt muligheten til å utstede overtredelsesgebyr til de som bryter regelverket og opprettet et prøveprosjekt med dyrepoliti. Gjennom budsjettforliket utvides dette prøveprosjektet til å omfatte Rogaland, i tillegg til Sør-Trøndelag.

President, jeg vil oppsummere med å si at det har gått svært bra med norsk landbruk de siste to årene. Det er på tide at Ap og Sp kan glede seg over denne utviklingen. Nå må man slutte å snakke ned denne næringen og innse at det trengs forandringer for å møte fremtidens utfordringer.