Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Feil om norsk bistand

Innlegg i Finansavisen, 8. mai 2015

Norge støtter ikke veldedighet i regi av Clinton Foundation, men gir støtte til konkrete prosjekter for å bedre helse og klima for verdens fattige, skriver statssekretær Hans Brattskar.

Finansavisen kommer 6. mai med grove og uriktige påstander om at norske bistandsmidler skal ha forsvunnet i administrasjon, reiser og bonuser i Clinton Foundation. Norge støtter ikke veldedighet i regi av Clinton Foundation, men gir støtte til konkrete prosjekter for å bedre helse og klima for verdens fattige. Dette er bistand som har gitt gode resultater.

Norge har siden 2007 gitt til sammen 410 millioner kroner til de to initiativene Clinton Health Access Initiative (CHAI) og Clinton Climate Initiative (CCI). CHAI ble skilt ut som egen stiftelse i 2010. Innenfor helse har vi avtaler på til sammen 139 millioner kroner i 2015. Pengene går til livsviktige medisiner og utstyr til kvinner og barn i Nigeria og Etiopia, og til utdanning av helsearbeidere i Malawi.

I Etiopia har bedre tilgang til utstyr som stabiliserer blødning under transport i forbindelse med fødsel bidratt til å redusere dødsfall av blødninger med over 30 prosent. I Nigeria har tilgang til behandling med sink og væskeerstatning vist seg å redde inntil 90 prosent av de 100.000 barna under fem år som årlig dør av diaré. CHAI har forhandlet frem prisreduksjoner på medisiner og prevensjon som har gjør at slike produkter har blitt tilgjengelige i utviklingsland. På denne måten bidrar Norge til at de fattigste landene når tusenårsmålene om nedgang i mødre- og barnedødelighet.

All støtten fra Norge til de to initiativene under Clinton Foundation er regulert gjennom avtaler med klare grenser for hvor mye som kan gå til administrasjon. På de løpende helseavtalene er dette satt til sju prosent. Dette er altså langt unna Finansavisens forside som påstår at 90 prosent av pengene forsvinner i administrasjon, uten annen kilde enn en løs henvisning til «amerikanske medier».

Norsk støtte gjennom Clinton Health Access Initiative ble grundig gjennomgått internt i 2010 og av eksterne konsulenter i 2014. Konklusjonen i begge gjennomganger var at CHAI leverer gode resultater. Evalueringen viser også at CHAI oppfyller kriterier for å motta, administrere og rapportere på bruk av norske bistandsmidler. Gjennomgangene gir dermed det motsatte bildet av Finansavisens påstand.

Bevilgningene til CHAI har økt i perioden 2013-2015. Dette er ledd kraftinnsatsen for å få ned mødre- og barnedødeligheten i de fattigste landene før FNs tusenårsmål utløper i 2015. Dette er et prioritert mål av regjeringen. Norge har vært ledende i arbeidet med å sikre helsen til kvinner og barn i utviklingsland. Dette er blant annet gjort gjennom å bidra til FN-strategien for mødre- og barnehelse (Every Women Eevery Child) og bidrag til et helsefond i Verdensbanken. CHAI og deres kvalifiserte stab har vært en viktig samarbeidspartner for å levere resultater der behovene er størst. Uten en slik felles innsats er det vanskelig å tro at vi hadde sett den bedringen av helsetjenestene til kvinner og barn i de minst utviklede landene eller de resultater som er oppnådd.

Det er positivt at Finansavisen ønsker å skrive om norsk bistand, men man bør samtidig kunne forvente at avisen belegger sine påstander med mer grunnarbeid enn løse henvisninger til "amerikanske medier".

Til toppen