Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innlegg under lanseringen av Frihet, makt og muligheter

Oslo, 2. september 2016

Utenriksminister Børge Brendes innledning ved lanseringen av handlingsplanen Frihet, makt og muligheter - på Norads infosenter 2. september.

Utenriksminister Børge Brende under lansering av den nye handlingsplanen Frihet, makt og muligheter.
Utenriksminister Børge Brende under lansering av den nye handlingsplanen Frihet, makt og muligheter.

Sjekkes mot framføring

Verdier

 • Handlingsplanen vi lanserer i dag er kalt «frihet, makt og muligheter».
 • Frihet fordi alle mennesker skal bestemme over eget liv. Likestilling gir frihet til både kvinner óg menn.
 • Makt fordi vi ikke kan akseptere at kvinner kun utgjør 22 prosent av verdens parlamentarikere, fordi vi ikke kan akseptere at glasstaket fortsatt er intakt mange steder for kvinner i privat sektor.
 • Muligheter fordi alle jenter og kvinner skal kunne bruke sine evner. Alle jenter og kvinner skal kunne gi sine fullverdige bidrag til samfunnet.
 • Vi kan ikke tolerere at religion, kultur eller tradisjon brukes for å diskriminere jenter og kvinner.
 • Dette er kjernen av problemet. Dette må motarbeides uansett hvor det skjer.
 • Menneskerettighetene er universelle.
 • De gjelder for alle. Overalt.
 • I FNs bærekraftsmål nummer 5 forplikter vi oss til å oppnå likestilling for jenter og kvinner.
 • Skal vi lykkes med å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, må vi sørge for at likestilling også ivaretas i alle de andre målene.
 • Det er dette vår nye handlingsplan handler om.

Handlingsplanens fem prioriterte områder

 • Takk for alle innspill til handlingsplanen. Vårt partnerskap har gitt oss en konkret plan, en ambisiøs plan. En handlingsplan jeg er stolt over å kunne legge frem her i dag.
 • Vi prioriterer fem områder:
 • Det første er jenters rett til god utdanning. Utdanning er nøkkelen til likestilling.
 • Uten utdanning, ingen likestilling. Uten utdanning, ingen utvikling.
 • Nå går nesten like mange jenter som gutter på skole. Men, etter barneskolen er det i mange land fremdeles langt flere jenter enn gutter som faller ut.
 • Betydningen av utdanning gjenspeiles i vår innsats. Norge er en global leder. Vi er i front for jenters rett til utdanning.
 • Det andre området i planen er kvinners politiske deltakelse. Det å ha en stemme til å påvirke beslutninger er essensielt. Tenk bare på hvordan vårt eget norske samfunn har utviklet seg på grunn av kvinners deltakelse i politikken.
 • Norge arbeider for kvinners politiske deltakelse, i situasjoner med krig og konflikt, så vel som i fred og utvikling.
 • Kvinner, fred og sikkerhet står høyt på den internasjonale dagsordenen, men fyndord og gode intensjoner må omsettes i praksis.
 • I mange land finnes lover som hindrer kvinner i å ta i bruk sine demokratiske rettigheter.
 • Vi vil fortsette å ta dette opp i FN. Vi vil fortsette å støtte menneskerettighetsforsvarere som står i fremste linje i kampen mot urett.
 • Det tredje området i handlingsplanen er kvinners økonomiske deltakelse.
 • La oss slå det fast en gang for alle: Kvinner, økonomi og næringsliv hører sammen.
 • Fordi det er riktig. Fordi det er smart. Gang på gang har undersøkelser vist at når kvinner forvalter midler, fremmes utvikling mer effektivt.
 • Så sent som denne uken, viser en rapport fra FN at manglende likestilling på arbeidsmarkedet koster landene i Afrika sør for Sahara over to milliarder kroner om dagen. 787 milliarder kroner i året.
 • Konklusjonen er klar: Afrikanske land sør for Sahara må bedre kvinners levekår dersom de skal nå sine utviklingsmål. Kvinner må delta på lik linje med menn, noe annet er å sløse med samfunnets ressurser.
 • Næringsutvikling er en forutsetning for likestilling. For å holde tritt med målet om én milliard nye arbeidstakere, trengs 600 millioner nye arbeidsplasser de neste ti årene.

Norge jobber bredt gjennom mange kanaler

 • Vi støtter utviklingsbankene i deres arbeid for næringsutvikling.
 • Her hjemme inngikk vi nylig en avtale med NHO for å skape næringsutvikling og flere jobber i utviklingsland. Norfund er et annet viktig virkemiddel.
 • Vi skal jobbe systematisk for å fjerne hindringer kvinner møter i arbeidsliv og i næringsvirksomhet.
 • Kvinner er dømt til å tape, så lenge de har større arbeidsbyrde enn menn. Så lenge de ikke har eiendomsrett. Så lenge de ikke har tilgang til egen bankkonto.
 • Dette må vi komme til livs.
 • Det fjerde området i handlingsplanen er bekjempelse av vold og skadelige skikker.
 • Kampen mot barneekteskap er en avgjørende sak. Nesten 40 000 jenter giftes bort hver dag. Det blir bortimot 14,5 millioner jentebarn årlig.
 • At nærmere tre ganger Norges befolkning årlig fratas sin barndom, rett til skole og helse kan ikke tolereres. Det er uhyrlig.
 • Vi behøver et krafttak for å forebygge og bekjempe alle former for vold mot jenter og kvinner. Flere menn må mobiliseres.
 • Det femte området er arbeidet med å fremme kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.
 • Å fritt bestemme over egen kropp og seksualitet - uten tvang og diskriminering - må gjelde alle kvinner og menn - uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
 • Nesten 300 000 kvinner dør hvert år i forbindelse med graviditet og fødsel.
 • 99 prosent av dødsfallene skjer i utviklingsland. De fleste kunne vært unngått.
 • Dette er fullstendig uakseptabelt.
 • Derfor støtter vi tilgang til moderne prevensjon, abort og mødrehelsetjenester.

Gjennomføring

 • Hvordan skal vi gjennomføre en så ambisiøs handlingsplan?
 • Ny tid krever nye svar på gamle spørsmål.
 • Vi må modernisere måten vi jobber med likestilling på.
 • Det første grepet er å etablere et nytt program «Likestilling for utvikling» - i kortform «Like».
 • Norge har betydelig likestillingskompetanse, ikke minst når det gjelder deltakelse i arbeidsliv og politikk.
 • Gjennom Like skal vi tilby faglige samarbeid som vil gjøre likestillingsbistanden mer effektiv.
 • Det andre grepet er at vi forsterker det norske likestillingslaget. Vi har mange organisasjoner som over lang tid har gjort et betydningsfullt arbeid.
 • Men flere aktører må trekkes med. Vi må utnytte bredden. Derfor har jeg invitert ressurspersoner inn i en pådrivergruppe for global likestilling.
 • Jeg er svært glad for at folk med bred og ulik kompetanse så betydningen av initiativet og tok utfordringen.
 • Takk derfor til Astrid Nøklebye Heiberg, Helga Hernes, Deeyah Khan, Gerd Kristiansen, Kristin Skogen Lund, Charlotte Myrbråten, Kjell Roland, Anne Kathrine Slungård, Petter Stordalen, Anita Krohn Traaseth og Thomas Walle.
 • Jeg ser frem til et tett samarbeid med dere alle fremover.
 • La meg også si litt om finansiering av handlingsplanen.
 • Det legges opp til et løft for å forsterke likestillingsarbeidet på innsatsområder som finansieres over en rekke bevilgninger. De tematiske prioriteringene i handlingsplanen skal gjennomgående gjenspeiles over alle relevante budsjettposter.
 • Marsjordren går ut i dag! Og i lys av størrelsen på det norske bistandsbudsjettet vil sluttsummen innebære en opptrapping av likestillingsarbeidet.
 • Opptrapping i bredden er avgjørende for vår totalinnsats. Samtidig vil kvinnebevilgingen fortsatt være navet for gjennomføring av handlingsplanen. Strategisk og effektiv bruk av bevilgningen vil bli videreført.
 • Det er også for tidlig å snakke konkrete innsatser. Like er et innovativt og nytt program. Budsjettet må justeres etter nasjonale behov. Vi snakker skreddersøm i samarbeidsland, ikke pakkeløsninger satt sammen i Norge.

Avslutning

 • I en verden med krig, terror, brudd på menneskerettighetene, fattigdom og klimautfordringer er det lett å bli pessimistisk.
 • Vi må ta utfordringene på alvor, men samtidig unngå å bli overveldet. Vi må være oss bevisst lyspunktene.
 • Likestilling er ett slikt lyspunkt. Kun 21 år etter kvinnekonferansen i Beijing har likestilling en sterk posisjon globalt. Den internasjonale mobiliseringen rundt kvinner og likestilling har vært nærmest uten sidestykke.
 • Kvinner går inn i posisjoner som stats- og regjeringssjefer, eller som toppledere for viktige institusjoner. Se på Angela Merkel, Michelle Bachelet, Theresa May, se på IMFs leder Christine Lagarde.
 • Dette er kvinner som setter dagsorden. Slik vår egen statsminister gjør som leder for FN generalsekretærs pådrivergruppe for Bærekraftsmålene.
 • Selv om mye er oppnådd på få ti-år, må kampen videreføres.
 • Når det kommer til likestilling, er Norge en supermakt. Denne posisjonen skal vi forvalte klokt.
 • Vi skal utfordre og gå i front, men først og fremst skape allianser og forståelse for hvor viktig likestilling er for utvikling, fred og stabilitet.
 • Skal vi lykkes, trenger vi alle gode krefter. Ny handlingsplan og et forsterket ressursmiljø gir oss gode verktøy for å nå ambisiøse mål.
Til toppen