Misvisende om Nordem

I sin lørdagsutgave 1. oktober har Klassekampen en artikkel om fremtiden for Nordem-ordningen som tegner et misvisende bilde.

Før Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (Nordem) lå under Universitetet i Oslo var det administrert av Flyktninghjelpen. Selv om Klassekampens hovedpoeng er at man flytter statsansatte til frivillig sektor, er denne faktaopplysningen utelatt fra saken.

Arbeidet med en ny institusjonell forankring for Nordem kom som følge av at Universitetet i Oslo sa opp avtalen med UD med virkning fra 1. januar 2017. Fra Utenriksdepartementets side hadde vi ikke ønske om å endre Nordems administrative tilhørighet. Dette poenget er utelatt i Klassekampens artikkel.

Nordem er en anerkjent beredskapsordning som blant annet finansierer valgobservasjon og sekondering av menneskerettighetseksperter til internasjonale organisasjoner som FN, OSSE og Den afrikanske union. UD ønsker at dette arbeidet videreføres, selv om Universitetet i Oslo sa opp avtalen. Det er riktig at det opprinnelig ble besluttet å planlegge for en overføring av Nordem til Norad.

I lys av regjeringens beslutning om at alle departementer med underliggende etater skal redusere antall ansatte, ble det gjort en fornyet vurdering av saken våren 2016. Denne gjennomgangen viste at en overføring av Nordem til Norad ville gi en vesentlig økning i antallet ansatte med tilknytning til sentralforvaltningen. Det var ikke bare de syv ansatte i ordningens sekretariat som ville omfattes, men også alle de sekonderte ekspertene ville få et ansettelsesforhold til staten.

For å kunne fungere optimalt må Nordem fortsatt kunne imøtekomme behovet til internasjonale organisasjoner. En fullstendig omlegging av ordningen, hvor man gikk bort fra bruk av ansettelseskontrakter for de sekonderte, ville medføre at en vesentlig del av Nordems merverdi og særegenhet gikk tapt. Dette er ikke ønskelig.

Konklusjonen var derfor at den beste løsningen er at Nordem forblir utenfor departementet og direktoratet. Selv om finansieringen av Nordem kommer fra Utenriksdepartementets budsjetter, har de ansatte i ordningen aldri vært en del av sentralforvaltningen. Det arbeides nå for fullt for å sikre at Nordem-ordningen kan videreføres etter at avtalen med Universitetet i Oslo utløper ved årsskiftet.

Til toppen