Innreiseforbud i 10 år

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet forlenger utvisningstiden til kriminelle utlendinger i tilfeller der fem års innreiseforbud ikke er nok. Endringen gjør det mulig å utvise for 10 år.

­Innreiseforbud på 10 år vil først og fremst være aktuelt i saker som gjelder utvisning på grunn av ilagt straff, og hvor innreiseforbudet i dag settes til fem år fordi varig utvisning blir ansett uforholdsmessig, for eksempel av hensyn til utlendingens familie i Norge.

I dag kan innreiseforbud i utvisningsvedtak settes til henholdsvis ett år, to år, fem år, eller gjøres varig. Forskriftsendringen åpner for at det som et nytt alternativ kan fastsettes innreiseforbud på 10 år.

Selv om 10 års innreiseforbud særlig er aktuelt når utlendingen er ilagt straff, utelukkes det heller ikke at alternativet kan anvendes ved overtredelser av utlendingsloven, såfremt overtredelsen er av en slik karakter at offentlig orden gjør det nødvendig.

Forskriftsendringen vil tre i kraft 20. juni 2016.