Økt innsats for nedrustning

Regjeringens mål er en verden uten kjernevåpen. Dette kommer klart frem i Jeløya-plattformen. Det finnes imidlertid ingen snarveier dit.

Gina Barstad (SV) uttrykker i et innlegg 12. februar bekymring for kjernevåpnenes betydning i sikkerhetspolitikken, og faren for at slike våpen kan bli brukt i konflikt. Det er ikke vanskelig å være enig i Barstads bekymring, men analysen og forslaget til løsning blir dessverre for enkel.

Regjeringen mener at FNs forbudstraktat ikke er veien å gå for å nå målet om en verden uten atomvåpen. Et rettslig bindende rammeverk må komme som et resultat av langsiktig og gjensidig forpliktende arbeid med nedrustning. Et arbeid som må omfatte statene som har kjernevåpen.

Natos forsvarsdoktrine bygger på det strategiske konseptet vedtatt i 2010, for øvrig et år SV satt i regjering. Natos avskrekking omfatter konvensjonelle våpen, missilforsvar og kjernevåpen. En eventuell tilslutning til forbudstraktaten ville være uforenelig med Norges Nato-forpliktelser, og ville fjernet oss fra Natos felles sikkerhetspolitikk. I dagens sikkerhetspolitiske landskap ville alenegang være et svært uklokt valg.

I tråd med Stortingets enstemmige vedtak arbeider regjeringen aktivt for nye nedskjæringer i antall kjernevåpen, og for å styrke tilliten mellom kjernevåpenstatene. Det er avgjørende at vi nå slår ring om det som er oppnådd innen nedrustning og ikke-spredning, og at vi motvirker tilløp til nye våpenkappløp. Norges innsats for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning er viktig her.

Norge er også blant pådriverne for å stanse fremstilling av spaltbart materiale for våpenformål, og for å bygge ned eksisterende lagre. Vi arbeider aktivt for ikrafttredelsen av prøvestansavtalen. Slike praktiske tiltak er helt vesentlige for å legge grunnlaget for fremtidige kjernefysiske nedskjæringer.

Høsten 2016 vedtok FNs generalforsamling en historisk resolusjon om verifikasjon av kjernefysisk nedrustning. Norge vil spille en lederrolle i FNs ekspertgruppe om temaet.

Den eneste måten å nærme seg visjonen om en verden uten kjernevåpen er gjennom gjensidige, balanserte og verifiserbare reduksjoner av verdens kjernevåpenlagre. Skal vi oppnå det, må vi ha alle FNs medlemsland med på laget, også kjernevåpenstatene. Norge er i front i prosessene som nå har noen mulighet til å lykkes med dette.

Til toppen