Ønsker innspill til gjennomføringen av nye EU-regler om offentlige anskaffelser

EUs organer har i sommer kommet til enighet om tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Departementet ønsker innspill til hvordan vi kan gjøre regelverket klarere og mer brukervennlig når vi skal gjennomføre disse direktivene.

EUs organer har i sommer kommet til enighet om tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Departementet ønsker innspill til hvordan vi kan gjøre regelverket klarere og mer brukervennlig når vi skal gjennomføre disse direktivene.

Direktivene er ikke formelt vedtatt i EU ennå, men dette vil skje i løpet av høsten. Etter innlemmelse i EØS-avtalen, må disse gjennomføres i norsk rett.

To nye anskaffelsesdirektiver skal erstatte de eksisterende direktivene som er gjennomført i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. I tillegg kommer et nytt direktiv om konsesjonskontrakter. Slike kontrakter er i dag i all hovedsak unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Formålet med revisjonsprosessen har fra EUs side vært å bidra til forenkling av regelverket og mer rettslig klarhet. I tillegg har man ønsket å gi økte muligheter til å ivareta andre samfunnshensyn, slik som miljø, sosiale hensyn, innovasjon og lettere tilgang til offentlige kontrakter for små og mellomstore bedrifter.

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg (Forenklingsutvalget) som skal gjennomgå den særnorske delen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdiene og for de tjenestene som ikke omfattes av de detaljerte reglene i direktivet. Hensikten er forenkling og fleksibilitet. Departementets arbeid med å gjennomføre nye EU-direktiver vil gjelde anskaffelser over EØS-terskelverdiene, men må sees i sammenheng med Forenklingsutvalgets arbeid.

Vi har akkurat startet med å sette oss inn i forslagene til nye regler som skal gjennomføre de nye direktivene. Innholdet i direktivene setter klare rammer for dette arbeidet, men vi har frihet til å beslutte den nærmere utformingen av reglene nasjonalt. I den forbindelse ønsker vi å se nærmere på blant annet oppbygningen og språket i regelverket og hvorvidt det er mulig å redusere rettslige uklarheter. Målet med dette arbeidet er å bidra til et mer brukervennlig regelverk. Forslaget vil bli sendt på offentlig høring på ordinær måte når det er ferdig. Vi ønsker imidlertid innspill fra brukerne så tidlig som mulig for å få et best mulig grunnlag for å utarbeide forslag til nye regler som skal gjelde over EØS-terskelverdiene:

  • Har du innspill på oppbygningen og språket i eksisterende anskaffelsesregelverk?
  • Har du andre forslag som kan gjøre regelverket lettere å forstå og bruke?
  • Er det bestemmelser i dag som bidrar til uklarheter som bør avklares?
  • Andre innspill?

Ettersom konsesjonskontrakter tidligere i hovedsak har vært unntatt fra anskaffelsesregelverket, har vi behov for mer kunnskap om bruken av slike kontrakter i Norge, både på statlig og kommunalt nivå. Vi trenger slik informasjon for å kunne utrede konsekvensene av det nye regelverket. En konsesjonskontrakt kan for eksempel dreie seg om driften av en parkeringsplass – en konsesjonsinnehaver gis rett til å drifte en kommunal parkeringsplass, der inntekten fra parkeringen tilfaller konsesjonsinnehaveren. Et annet eksempel er brukervalgsordningene som flere kommuner har innført innen ulike pleie- og omsorgstjenester, der kommunen har valgt ut et antall leverandører som får betalt per bruker som velger å benytte seg av deres tilbud.

Vi ønsker informasjon fra dere som bruker regelverket om:

  • for hvilke tjenester/arbeider blir slike kontrakter brukt?
  • hvilke særskilte hensyn er forbundet med disse kontraktene, og som vi bør ta hensyn til ved gjennomføringen av de nye reglene om konsesjonskontrakter?

Kompromisstekstene (på engelsk) for de tre nye direktivene finner du her:

Mer informasjon om innholdet i de tre nye direktivene finner du i dette faktaarket om tre nye anskaffelsesdirektiver (pdf)

Innspill ønskes så raskt som mulig, helst innen utgangen av september. Dersom du har konkrete innspill knyttet til spesifikke bestemmelser eller problemstillinger, vil dette være spesielt nyttig. Du kan sende innspill på e-post til postmottak@fad.dep.no.

Til toppen