Innspillmøte om forskningsstrategi for tannhelsefeltet

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en strategi for forskning og innovasjon på tannhelsefeltet. Som ledd i dette arbeidet inviterte departementet nylig kompetanse- og forskningsmiljøer til et møte for å få råd om hva strategien bør inneholde.

–Vi trenger en felles innsats for forskning på tannhelsefeltet. Det er særlig viktig med tverrfaglige perspektiver, og at en større del av forskningen foregår i samarbeid med forskningsmiljøer knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Jeg ser frem til å motta gode innspill til strategien, sa statssekretær Lisbeth Normann.  

Alle universitetene og høgskolene som utdanner tannhelsepersonellet var representert. I tillegg var flere kompetansesentre som driver forskning på tannhelse til stedet.  Under møtet ble det presentert en ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) om tannhelseforskning i Norge. Rapporten vil være et viktig innspill til strategien. 

Les rapport fra NIFU: Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge

NIFU har også nylig publisert en rapport om praksis i tannhelseutdanningene. Rapporten er ledd i oppfølgingen av Meld. St. 13 (2011 – 2012) Utdanning for velferd, samspill i praksis. Universitets- og høgskolerådet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å komme med forslag til ekstern praksis innenfor alle helse- og sosialutdanningene.

Les rapport fra NIFU Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge

Les innlegget til statssekretær Lisbeth Normann

Til toppen