Innspillsmøte om nytt folkehelseprogram i kommunene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Helsedirektoratet inviterer ansatte i kommuner og fylkeskommuner til å komme med innspill til et nytt folkehelseprogram i kommunene.

Som oppfølging av Folkehelsemeldingen Meld. St. 19 (2014-2015) skal det lages et nytt 10-årig program for folkehelsearbeid i kommunene. Folkehelseprogrammet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med psykisk helse og rusforebygging rettet mot barn og unge. Programmet er viktig for å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.

Tidspunkt: Onsdag 13. april 2016, kl. 10.00-15.00
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

 Meld deg på og les mer om innspillsmøtet her