Inntektsvekst i jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag fredag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

Nemnda har beregnet en gjennomsnittlig inntektsvekst i jordbruket på 7,6 prosent fra 2013 til 2014 og 8,7 prosent fra 2014 til 2015.

Lønnsmottakerne hadde en inntektsvekst fra 2013 til 2014 på 3,1 prosent. For 2015 ligger det foreløpig an til en inntektsvekst på 2,9 prosent for disse.

Det er i stor grad fallende rente, og økte inntekter fra melk og kjøtt, blant annet den forbedrede markedsbalansen hos svineprodusentene, som bidrar til det positive resultatet i jordbruket. Sektorens samlede nettoinntekt øker langt mer enn det som ble lagt til grunn i fjorårets oppgjør. Budsjettnemnda anslår at arbeidskraftproduktiviteten i jordbruket har økt med 4,4 prosent per år siste ti år. Det er høyt sammenlignet med andre sektorer.

Inntektsutviklingen i jordbruket måles i jordbruksavtalesammenheng på resultatmålet Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i sektorregnskapet Totalkalkylen for jordbruket. I dette resultatmålet er rentekostnader trukket fra og det tas også hensyn til verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen. 

Budsjettnemnda består av representanter fra avtalepartene og andre fagpersoner, og har avgitt tre innstillinger: Totalkalkylen for jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er sekretariat for Budsjettnemnda.

Til toppen