Investeringene i skogsveinettet gir resultater

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble bygget og ferdigstilt rundt 109 km med nye skogsbilveier i Norge i 2015. I tillegg ble 356 km skogsbilvei rustet opp til bedre standard. Oppland er det fylket som har bygd og rustet opp mest vei, tett fulgt av Hedmark.

Skogen i Norge vokser mer enn noen gang. Den årlige tilveksten er i dag på om lag 25 millioner kubikkmeter. I 2015 ble det avvirket rekordmye skog, over 10 millioner kubikkmeter. Dette er likevel godt under halvparten av tilveksten. På grunn av at hogsten over lang tid har vært lavere enn tilveksten, har volumet i skogen økt fra 300 millioner kubikkmeter i 1925 til over 900 millioner kubikkmeter i 2015. Av dette er nesten halvparten eldre skog. Mye av skogen som er hogstmoden i dag står i bratt terreng eller langt fra bilvei.

– Å utvikle skogsvegnettet vidare, både å byggje nye vegar og å heve standarden på gamle skogsvegar, er ein føresetnad både for lønsam drift og for å få meir tømmer ut av skogen. Å styrke verkemidla for investeringar i betre vegar og tømmerkaier er viktig for å skape aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping i skog- og trenæringa, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.  

Skogsveg i Skjåk, Oppland
Skogsveg i Skjåk. Oppland er det fylket som har bygd og rustet opp mest vei. Foto: J. S. Leine

De ordinære bevilgningene som kan disponeres til skogsveier er økt med 75 prosent i perioden 2013 til 2015, fra 69 millioner kroner i 2013 til totalt 121 millioner kroner i 2015. 

– Løyvinga i statsbudsjettet til skogbruket for 2016 er på totalt 214 millionar kroner. – Vi satsar på betre infrastruktur i skogbruket, og aukar løyvingane til skogsvegar over LUF med 3 millionar kroner til i alt 104 millionar kroner i 2016. Dette kjem i tillegg til 20 millionar kroner til skogsvegbygging i statsbudsjettet for 2016, seier landbruks- og matminister Dale.